Delårsrapport – 6 månader 1 januari-30 juni 2021

Media

Delårsrapport – 6 månader 1 januari-30 juni 2021

Regulatoriskt

ANDRA KVARTALET (1 april-30 juni 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 2 560 MSEK (2 288).
 • EBITA ökade med 38 procent till 214 MSEK (155), motsvarande en EBITA-marginal
  om 8,4 procent (6,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 194 MSEK (134) och rörelsemarginalen till 7,6 procent (5,9).
 • Kvartalets resultat ökade med 54 procent till 145 MSEK (94) och resultatet per aktie
  till 2,85 SEK (1,85).
 • Efterfrågan och resultatutvecklingen inom koncernens båda affärsområden fortsatte att återhämta sig under kvartalet, såväl jämfört med närmast föregående kvartal som mot föregående år som präglades av osäkerheten och de åtgärder som vidtogs av företag och samhällen i stort i spåren av Covid-19 pandemin.
 • Integrationsarbetet mellan Swedol och TOOLS fortskrider med oförminskad kraft och enligt plan inom koncernens affärsområde Alligo.
 • Inom affärsområdet Komponenter & Tjänster etablerades en ny organisationsstruktur under kvartalet i syfte att understödja verksamhetens fortsatta inriktning och förvärvsfokus.
 • Styrelsen beslutade i början av april att ge i uppdrag åt koncernens företagsledning att utreda förutsättningarna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsnoterade bolag. Syftet är att skapa ökat aktieägarvärde genom ökat fokus. Styrelsen avser att lämna ytterligare information om resultatet av utredningen under räkenskapsåret.
 • Momentum Groups årsstämma hölls den 11 maj 2021 och utdelningen fastställdes till 1,50 SEK per aktie (–).

RAPPORTPERIODEN (1 januari-30 juni 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 885 MSEK (3 827), där förändringen jämfört med föregående år till delar förklaras av förvärvet av Swedol som tillträddes i april 2020. 
  Jämfört med nettoomsättningen för motsvarande period föregående år inklusive Swedol under hela rapportperioden (4 656 MSEK) ökade nettoomsättningen med 5 procent.*
   
 • EBITA uppgick till 339 MSEK (246), motsvarande en EBITA-marginal om 6,9 procent (6,4). Förändringen jämfört med föregående år förklaras till delar av förvärvet av Swedol. 
  Jämfört med EBITA för motsvarande period föregående år inklusive Swedol (289 MSEK) ökade EBITA med 17 procent, medan EBITA-marginalen uppgick till 6,9 procent (6,2).*
   
 • Periodens resultat uppgick till 222 MSEK (148) och resultatet per aktie till 4,40 SEK (3,80).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet (EBITA/RK) för den senaste 12-månadersperioden (inklusive Swedol) uppgick till 33 procent.*
 • Soliditeten var 39 procent vid periodens utgång.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 486 MSEK (482).
 • Under perioden har fyra företagsförvärv inom affärsområde Komponenter & Tjänster slutförts, med en total årsomsättning om cirka 285 MSEK, samt ett företagsförvärv i Finland inom affärsområde Alligo med en årsomsättning om cirka 5 MEUR.
   
*   FÖRVÄRVET AV SWEDOL MED TILLTRÄDE FRÅN OCH MED DEN 1 APRIL 2020
Momentum Groups förvärv av Swedol slutfördes under våren 2020 och tillträdet skedde per den 1 april 2020. I de fall jämförelsetal inkluderar Swedol för perioden före tillträdet den 1 april 2020 i denna rapport kommenteras detta specifikt.
Grunder för den finansiella historiken inklusive Swedol framgår av separat pressmeddelande offentliggjort den 24 juni 2020 – Kompletterande finansiell redovisning avseende räkenskapsåret 2019/20 för Momentum Group-koncernen.

VDs KOMMENTARER

FORTSATT POSITIV UTVECKLING FÖR KONCERNENS VERKSAMHETER
Försäljningen och resultatet för majoriteten av koncernens verksamheter utvecklades positivt under andra kvartalet efter den lite mer trevande inledningen på räkenskapsåret. EBITA för hela koncernen ökade med 38 procent under kvartalet. Många av koncernens kunder har också indikerat att de ser positivt på utsikterna för resten av året, vilket ger oss hopp om fortsatta volymökningar framöver. De åtgärder för ökad effektivitet vi vidtagit och kontinuerligt vidtar vid behov fortsätter samtidigt att bidra positivt till vår resultatutveckling och vi genererar fortsatt starka kassaflöden. Detta ger oss goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

Inom affärsområde Alligo fortsätter integrationsarbetet mellan TOOLS och Swedol med oförminskad kraft i syfte att över tid uppnå målsatta synergier och skalfördelar. Arbetet med ett gemensamt produktsortiment med nya inköpsavtal och introduktionen av våra egna produktvarumärken i flera verksamheter inom affärsområdet samt samlokaliseringen av butiker fortskrider enligt plan.

Inom affärsområdet Komponenter & Tjänster fortsätter vårt arbete med förvärvsdriven tillväxt (med bibehållen lönsamhet) och de fyra verksamheter vi förvärvade under årets första kvartal är nu integrerade i affärsområdet och bidrar till såväl försäljnings- som resultatutveckling. Vi ser redan nu intressanta samverkansmöjligheter mellan dessa nyförvärvade bolag och våra befintliga verksamheter. Under kvartalet har en ny organisationsstruktur införts för att stärka fokus på tillväxt, både organiskt och via förvärv.

PRIORITERINGAR FRAMÖVER
Trots de positiva signaler vi får från kunder och leverantörer finns fortsatt en osäkerhet i omvärlden och på koncernens marknader. Vi ser detta i form av påverkan på efterfrågan, priser och leveranskedjor. Det råder för närvarande efterfrågeöverskott för vissa produktområden vilket i kombination med materialbrist och globala logistikstörningar leder till tydliga prisökningar inom ett antal områden samt på råvaror och transporter. Vårt decentraliserade resultatansvar, närheten till kunderna och vår förmåga att snabbt kunna anpassa oss till förändringar i omvärlden är fortsatt nyckeln till vår framgång.

När det gäller koncernens prioriteringar för kommande kvartal är dessa bland annat att säkerställa vår egen leveransförmåga av produkter till våra kunder genom att vi fortsatt är proaktiva i våra inköp och analyser. Vi fortsätter även att vidta situationsanpassade åtgärder i våra verksamheter, arbetar med samordningsprojektet och att realisera samordningseffekter inom affärsområde Alligo samt att i vårt dagliga arbete fokusera på att öka försäljningen till både nya och befintliga kunder. Inom affärsområde Komponenter & Tjänster är det även fokus på att etablera kontakter med och besöka potentiella förvärvskandidater.

Utöver verksamheternas prioriteringar ovan har vi i koncernens företagsledning som tidigare meddelats fått i uppdrag av styrelsen att utreda möjligheterna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsnoterade bolag. Syftet är att förstärka respektive affärsområdes förutsättningar för att uppnå sina ambitioner på bästa sätt och härigenom skapa ökat aktieägarvärde. Styrelsen avser att lämna ytterligare information om resultatet av uppdraget under räkenskapsåret.

Stockholm i juli 2021

Ulf Lilius
VD & koncernchef

 

Presentation av delårsrapport – 6 månader 2021
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius och CFO Niklas Enmark tillsammans med Affärsområdeschef Clein Johansson Ullenvik presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Torsdag den 15 juli 2021 kl. 11:00 CEST.
Webblänk:
https://financialhearings.com/event/13464.
Telefonnummer: SE +46 8 
505 583 53 / UK +44 33 330 090 30 / US +1 83 324 984 05

 

Kontaktinformation
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 08:00 CEST.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

 

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande