Delårsrapport – 9 månader 1 april-31 december 2018

Media

Delårsrapport – 9 månader 1 april-31 december 2018

Regulatoriskt

Tredje kvartalet (1 oktober-31 december 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 1 552 MSEK (1 486).
 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 85 MSEK (76), motsvarande en rörelsemarginal om 5,5 procent (5,1).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet (R/RK) för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 24 procent (24) och avkastningen på eget kapital till 18 procent (8).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 14 procent till 84 MSEK (74).
 • Resultatet efter skatt ökade med 10 procent till 64 MSEK (58).
 • Resultatet per aktie för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 7,65 SEK, att jämföra med 6,45 SEK för räkenskapsåret 2017/18.
 • Den operativa nettolåneskulden uppgick till 297 MSEK (256) och soliditeten var
  45 procent (41) vid rapportperiodens utgång.

Rapportperioden (1 april-31 december 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 4 464 MSEK (4 179).
 • Rörelseresultatet uppgick till 223 MSEK (180). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 17 procent till 223 MSEK (191), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 5,0 procent (4,6).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 25 procent till 219 MSEK (175).
 • Resultatet efter skatt ökade med 25 procent till 170 MSEK (136).

Efter rapportperiodens utgång

 • TOOLS Norge förvärvade i januari 2019 samtliga aktier i industriåterförsäljaren TOOLS Løvold. Förvärvet stärker TOOLS position som den ledande leverantören till norsk industri ytterligare. TOOLS Løvold omsätter cirka 95 MNOK per år och har 28 anställda.

VDs KOMMENTARER

Ökad lönsamhet och stärkt kassaflöde
Momentum Groups rörelsemarginal har löpande förbättrats under de senaste åren samt koncernens kassaflöde och finansiella position är starkare än på länge. Vi har således ett bra utgångsläge att genomföra ytterligare företagsförvärv samt fortsätta öka lönsamheten i båda våra rörelsesegment genom det förbättringsarbete som vi bedriver i koncernen.

För Momentum Group som helhet har det justerade rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster) ökat med 17 procent hittills under räkenskapsåret och rörelsemarginalen uppgick till 5 procent. Vi har samtidigt förbättrat vårt operativa kassaflöde genom de aktiviteter som vi vidtagit för att optimera koncernens rörelsekapitalbindning.

Den övergripande efterfrågan på våra produkter och tjänster har varit stabil under räkenskapsårets första nio månader. Ur ett geografiskt perspektiv utvecklades den norska marknaden fortsatt bra och den positiva försäljningsutvecklingen i TOOLS Norge fortsätter. Den svenska TOOLS-verksamheten har noterat en minskad omsättning under året främst kopplat till den planerade avvecklingen av mindre lönsamma försäljningsenheter och produktsortiment. Våra bolag inom yrkeskläder och produktmedia bidrar positivt till resultatutvecklingen under kvartalet och Momentum Industrial såg fortsatt en god omsättningstillväxt för industrikomponenter till svensk industri.

Våra ambitioner för avslutningen av räkenskapsåret är att alla verksamheter fortsätter att förbättra sin lönsamhet. Decentraliserat ansvar och kundnärhet har fortsatt prioritet i det dagliga arbetet.

Stockholm i februari 2019

Ulf Lilius
VD & koncernchef


Presentation av Delårsrapport – 9 månader 2018/19
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar delårsrapporten och besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Fredag den 8 februari 2019 kl. 11:00 CET.
Webblänk: http://www.financialhearings.com/event/10942.
Telefonnummer: SE +46 8 505 583 55 / UK +44 33 330 092 72 / US +1 64 672 249 04

Kontaktinformation

Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019 kl. 08:00 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,8 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden