Delårsrapport – 9 månader 1 april-31 december 2019

Media

Delårsrapport – 9 månader 1 april-31 december 2019

Regulatoriskt

Tredje kvartalet (1 oktober-31 december 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 588 MSEK (1 552).
 • EBITA (exklusive jämförelsestörande poster om –9 MSEK avseende förvärvs­relaterade kostnader i samband med det pågående förvärvet av Swedol) ökade med 3 procent till 92 MSEK (89), motsvarande en EBITA-marginal om 5,8 procent (5,7).
 • Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade till 87 MSEK (85), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 5,5 procent (5,5). Rörelse­resultatet uppgick till 78 MSEK (85) och rörelsemarginalen till 4,9 procent (5,5).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 72 MSEK (84).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 56 MSEK (64).
 • Resultatet per aktie för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 7,95 SEK, att jämföra med 8,20 SEK för räkenskapsåret 2018/19.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för den senaste 12-månadersperioden stärktes till 468 MSEK.
 • Avkastningen på eget kapital för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 17 procent (18) och avkastningen på rörelsekapitalet (R/RK) till 25 procent (24).
 • Den operativa nettolåneskulden uppgick till 198 MSEK (297) och soliditeten var 40 procent vid rapportperiodens utgång.
 • Ett samgående mellan TOOLS och Swedol skapar stora möjligheter.
  Momentum Group lämnade ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägar­na i Swedol den 11 november 2019. Ett samgående mellan TOOLS och Swedol skapar en attraktiv samarbetspartner till nordiska kunder, såväl små som stora bolag inom industri- och byggsektorn. Acceptfristen för budet löper till och med den 20 mars 2020.

Rapportperioden (1 april-31 december 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 4 596 MSEK (4 464).
 • EBITA (exklusive jämförelsestörande poster om –9 MSEK) ökade med 5 procent till 247 MSEK (235), motsvarande en EBITA-marginal om 5,4 procent (5,3).
 • Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 4 procent till 232 MSEK (223), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 5,0 procent (5,0). Rörelseresultatet uppgick till 223 MSEK (223).
 • Resultatet efter finansiella poster minskade till 209 MSEK (219). 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 163 MSEK (170).

VDs KOMMENTARER

FÖRVÄRVET AV SWEDOL – Tillsammans skapar vi en starkare partner på marknaden
Momentum Group tog ett strategiskt viktigt steg genom budet på Swedol i mitten av november 2019. Vi är övertygade om att kombinationen av TOOLS och Swedols kompletterande kundfokus och försäljnings­kanaler kommer att kunna bidra till att vi tillsammans blir en ännu starkare och mer attraktiv samarbets­partner för våra kunder, leverantörer och medarbetare inom verktyg, yrkeskläder, personligt skydd och förnödenheter. Tillsammans kan verksamheterna bland annat förstärka sortiment, inköpskanaler och logistiklösningar, öka inslaget av egna produktvarumärken samt utveckla ett ännu bättre tjänste­erbjudande och nya digitala lösningar. Jag har själv länge följt Swedol och är imponerad av deras utveckling de senaste åren. Samgåendet är industriellt logiskt och skapar goda möjligheter att fortsätta skapa värden för våra ägare. Efter att den norska konkurrensmyndigheten godkände förvärvet i början av februari avvaktar vi nu motsvarande godkännande från konkurrensmyndigheterna i Sverige och Finland. Vi hoppas därefter kunna fullfölja affären under mars månad 2020.

RÄKENSKAPSÅRET 2019/20 – Fortsatt positiv resultatutveckling under året
Nettoomsättningen för koncernen har varit fortsatt stabil under räkenskapsårets första 9 månader jämfört med föregående år. Under slutet av tredje kvartalet präglades försäljningen av en något lägre aktivitet bland kunderna, men utvecklingen varierade mycket mellan olika kundsegment och produkt­områden. Det är dock glädjande att se god omsättningstillväxt i Norge där efterfrågan inom framförallt olja & gas fortsatt var bra. Det är även positivt att våra förvärvade verksamheter har bidragit med cirka 4 procent till omsättningstillväxten hittills under året.

I rörelseresultatet för rapportperioden ingår jämförelsestörande poster om 9 MSEK avseende kostnader i samband med det pågående förvärvet av Swedol. Justerat för dessa jämförelsestörande kostnader ökade EBITA med 5 procent till 247 MSEK (235) för perioden. Därutöver har extra kostnader i samband med utbyggnaden av logistikfunktionen för TOOLS Norge om cirka 12 MSEK (varav 4 MSEK under det tredje kvartalet) belastat resultatet negativt. Logistikprojektet har under senare delen av hösten utökats något i syfte att omfatta fler lokala enheter. Tack vare våra fokuserade insatser har kassaflödet från den löpande verksamheten stärkts under rapportperioden, även justerat för IFRS 16-effekter.

FORTSATT FOKUS PÅ FÖRVÄRV – Skapar möjligheter för framtiden
Ökad samordning och gemensamma resurser inom områden som logistik, IT, erbjudande och inköp är kritiska framgångsfaktorer. Detta förstärker vi nu genom förvärvet av Swedol inom affärsområdet Verktyg & Förnödenheter. Inom affärsområdet Komponenter & Tjänster fortsätter vi samtidigt att utvärdera intressanta förvärvsmöjligheter som skulle kunna stärka vår position ytterligare.

Stockholm i februari 2020

Ulf Lilius
VD & koncernchef

 

Presentation av Delårsrapport – 9 månader 2019/20
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar delårsrapporten och besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Onsdag den 12 februari 2020 kl. 11:00 CET.
Webblänk:
https://financialhearings.com/event/12129.
Telefonnummer: SE +46 8 505 583 51 / UK +44 33 330 092 70 / US +1 83 352 683 84

Kontaktinformation

Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden