Extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) den 17 december 2019

Media

Extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) den 17 december 2019

Publicerades

Regulatoriskt

Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352, (”Momentum Group” eller ”Bolaget”) höll idag den 17 december 2019 en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet om ett emissionsbemyndigande för styrelsen med anledning av det offentliga uppköps­erbjudandet avseende samtliga utestående aktier i Swedol AB (publ), org.nr. 556127-6188, (”Swedol”).

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 33 280 000 B-aktier i Bolaget. Rätt att teckna aktierna ska endast tillkomma aktieägare i Swedol. Tecknade aktier ska betalas med apportegendom bestående av aktier i Swedol.

Bakgrunden till styrelsens förslag är att Bolaget den 11 november 2019 lämnade ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Swedol (”Erbjudandet”). Erbjudandet innebär att aktieägarna i Swedol har en rätt att välja mellan ett kontantvederlag och ett aktievederlag bestående av nya B-aktier i Momentum Group i utbyte mot deras aktier i Swedol.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet av aktieägare som representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, varvid Momentum Group bortsåg från de aktier och röster som innehas respektive avgavs av Nordstjernan AB.

För mer information om Erbjudandet samt detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till Bolagets hemsida, www.momentum.group.

Stockholm den 17 december 2019

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2019 kl. 11:30 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden