Extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) den 28 november 2017

Media

Extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) den 28 november 2017

Publicerades

Regulatoriskt

Vid den extra bolagsstämman och efterföljande styrelsemöte i Momentum Group AB (”Bolaget”) idag den 28 november 2017 beslutades följande:

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyn­digande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att säkerställa Bolagets åtagande i det aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid den extra bolagsstämman enligt nedan.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets totala innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier i Momentum Group AB uppgår till 28 265 416 st och Bolaget innehar sedan tidigare inga egna aktier.

Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Styrelsen beslutade vid det efterföljande styrelsemötet att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av bolagsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier av serie B i Bolaget.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till nyckelpersoner i ledande befattningar
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt erbjuda nyckelpersoner i ledande befattningar i Momentum Group-koncernen att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 250 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier under lösenperioderna 12-25 februari 2021 respektive 12-25 maj 2021 kan komma att ges ut, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. Lösenkursen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktien av serie B i Bolaget på Nasdaq Stockholm under mätperioden från och med den 22 november till och med den 5 december 2017. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet ska en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption (före skatt) efter två år givet att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd och att köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 250 000 av Bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Stockholm den 28 november 2017

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2017 kl. 12:30 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group

Tillbaka till pressmeddelanden