Förändring i valberedningen för Momentum Group AB (publ) inför årsstämman 2019

Media

Förändring i valberedningen för Momentum Group AB (publ) inför årsstämman 2019

Icke- regulatoriskt

Av instruktionen för Momentum Groups valberedning, som fastställdes vid Bolagets års­stämma 2018, framgår att om någon av aktieägarna som utsett en ledamot till valbered­ningen per den 31 december 2018 inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna.

Som tidigare kommunicerats förvärvade Nordstjernan AB den 22 februari 2019 A- och B-aktier motsvarande 4,2 procent av kapitalet och närmare 15,0 procent av rösterna i Momentum Group från den dåvarande ägaren Tisenhult-gruppen. Sett till antalet röster blev Nordstjernan genom transaktionen största ägare i Bolaget.

Mot bakgrund av detta har Fredrik Börjesson, utsedd av Tisenhult-gruppen, ställt sin plats i valberedningen till Nordstjernans förfogande. Till ny ledamot i valberedningen har Nordstjernan därmed utsett Tobias Lönnevall.

Efter denna förändring består Momentum Groups valberedning inför årsstämman 2019 av:

  • Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur Fonder)
  • Lilian Fossum Biner (utsedd av Handelsbanken Fonder)
  • Tom Hedelius
  • Tobias Lönnevall (utsedd av Nordstjernan)
  • Jörgen Wigh, styrelseordförande i Momentum Group AB

Årsstämma i Momentum Group AB kommer att hållas torsdagen den 29 augusti 2019 i Stockholm. Information om hur man kontaktar valberedningen finns på Momentum Groups hemsida.

Stockholm den 8 mars 2019

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Valberedningens sekreterare, Momentum Group AB – telefon 070-660 31 32

Denna information lämnades för offentliggörande den 8 mars 2019 kl. 10:00 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,9 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande