Förändring i valberedningen för Momentum Group AB (publ) inför årsstämman 2020

Media

Förändring i valberedningen för Momentum Group AB (publ) inför årsstämman 2020

Publicerades

Regulatoriskt

Av instruktionen för Momentum Groups valberedning framgår att om någon av aktieägarna som utsett en ledamot till valberedningen per den 31 december 2019 inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna.

Eftersom SEB Fonders aktieinnehav i Momentum Group AB minskat sedan valberedningen utsågs medan Handelsbanken Fonders innehav ökat har Jonas Linnell, utsedd av SEB Fonder, ställt sin plats i valberedningen till Handelsbanken Fonders förfogande. Till ny ledamot i valberedningen har Handelsbanken Fonder utsett Lilian Fossum Biner.

Efter denna förändring består Momentum Groups valberedning inför årsstämman 2020 av:

  • Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur Fonder)
  • Lilian Fossum Biner (utsedd av Handelsbanken Fonder)
  • Stefan Hedelius (utsedd av Tom Hedelius)
  • Tobias Lönnevall (utsedd av Nordstjernan), valberedningens ordförande
  • Johan Sjö, styrelseordförande i Momentum Group AB

Information om hur man kontaktar valberedningen finns på Momentum Groups hemsida.

Nytt datum för årsstämma i Momentum Group AB
Årsstämma i Momentum Group AB kommer att hållas måndagen den 31 augusti 2020 i Stockholm.

Stockholm den 14 april 2020

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Valberedningens sekreterare, Momentum Group AB – telefon 070-660 31 32

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 kl. 10:00 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden