Kallelse till årsstämma i Alligo AB (publ) den 24 maj 2023

Media

Kallelse till årsstämma i Alligo AB (publ) den 24 maj 2023

Regulatoriskt

 Aktieägarna i Alligo AB (publ), org.nr 559072-1352 (”Alligo” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 10:00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09:30.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 15 maj 2023,
 • dels anmäla sig till Bolagets huvudkontor per post under adress ”Årsstämma den 24 maj 2023”, Alligo AB, Box 631, 135 26 Tyresö, per telefon 08-727 27 20 eller via e-post bolagsstamma@alligo.com senast onsdagen den 17 maj 2023.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. Läs mer om Alligos behandling av personuppgifter i Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.alligo.com.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 15 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 17 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FULLMAKTER

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets webbplats www.alligo.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av Bolagets revisor.
 9. Beslut om

a)    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)   disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 1. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022.
 2. Redogörelse för valberedningens arbete.
 3. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 4. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
 5. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
 6. Val av registrerat revisionsbolag.
 7. Beslut om ändring av valberedningens instruktion.
 8. Val av ledamöter och ordförande till valberedningen.
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv.
 11. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 12–16 ENLIGT OVAN

Vid årsstämman den 31 augusti 2020 beslutades att valberedningens ledamöter ska nomineras av större aktieägare i Bolaget, varvid de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i februari äger rätt att nominera en ledamot vardera. De nominerade ledamöterna (inklusive valberedningens ordförande) ska av årsstämma i Bolaget väljas till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. I enlighet härmed valdes följande personer till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2023: valberedningens ordförande Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Joachim Spetz (nominerad av Swedbank Robur Fonder) och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder).

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 69 procent av totalt antal röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 24 maj 2023 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman.

Styrelsens ordförande Göran Näsholm (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

Sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

Ett sammanlagt styrelsearvode om 2 400 000 SEK (fg år 2 400 000 SEK) att fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 650 000 SEK (fg år 650 000 SEK)

Övriga ledamöter: 300 000 SEK per ledamot (fg år 300 000 SEK)

Vidare föreslås arvode utgå till revisionsutskottets ordförande med 150 000 SEK (fg år 150 000 SEK) och till ersättningsutskottets ordförande med 100 000 SEK (fg år 100 000 SEK).

Revisionsarvode ska, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Omval av nuvarande styrelseledamöter Göran Näsholm, Stefan Hedelius, Cecilia Marlow, Johan Sjö, Christina Åqvist och Pontus Boman.

Omval av Göran Näsholm som styrelseordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets webbplats.

Punkt 15 Val av registrerat revisionsbolag.

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden till och med årsstämman 2024. KPMG AB har meddelat valberedningen att Helena Arvidsson Älgne avser att fortsätta som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 16 Beslut om ändring av valberedningens instruktion.

Valberedningen har beslutat att föreslå att årsstämman 2023 beslutar om ändring i den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2020 i enlighet med nedan. Den föreslagna ändringen innebär att valberedningen ska bestå av minst tre (3) och högst fyra (4) ledamöter nominerade av större aktieägare i Bolaget.

 1. Valberedningens ledamöter

Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningens ledamöter ska nomineras av större aktieägare i Bolaget, varvid de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i februari äger rätt att nominera en ledamot vardera. Om färre än tre ledamöter har nominerats enligt ovanstående ska övriga aktieägare i röstmässig storleksordning ges möjlighet att nominera varsin ledamot till dess att sammanlagt tre ledamöter har nominerats. Den aktieägare som kontrollerar flest röster i Bolaget äger rätt att nominera valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen (utan rösträtt) och koordinera nomineringsförfarandet.

De nominerade ledamöterna (inklusive valberedningens ordförande) ska av årsstämma i Bolaget väljas till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Kallelsen till årsstämman ska innehålla uppgift om vilka ledamöter som har nominerats.

När ledamöter nomineras och väljs enligt ovanstående förfarande ska regelverket avseende valberedningars sammansättning enligt Svensk kod för bolagsstyrning följas.

 1. Förändringar i valberedningen

Förändringar i valberedningens sammansättning kan ske i följande fall.

(a)    En ledamot önskar avgå i förtid eller kan ej fullfölja sitt uppdrag eller om en aktieägare önskar byta sin nominerade ledamot, varvid en begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller om begäran avser ordföranden, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd.

(b)    En ny aktieägare ersätter en aktieägare som har en av sig nominerad ledamot i valberedningen, varvid den nya aktieägaren ska ha rätt att ersätta sådan nominerad ledamot, eller om det i övrigt sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i Bolaget, varvid valberedningen har rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.

(c)     Valberedningen kan erbjuda vakanta platser i valberedningen till aktieägare eller ledamöter nominerade av aktieägare i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.

Förändringar i valberedningen ska offentliggöras av Bolaget så snart som möjligt.

 1. Valberedningens uppgifter

Valberedningens ordförande ska sammankalla valberedningens första sammanträde.

Valberedningen ska upprätta och, i god tid innan styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman, till styrelsens ordförande lämna valberedningens förslag till:

(a)    val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,

(b)    beslut om styrelsearvode,

(c)     val av revisor,

(d)    beslut om revisorsarvode,

(e)    val av stämmoordförande, och

(f)     beslut om ändringar av denna instruktion (om valberedningen anser att det är nödvändigt).

Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman ska valberedningen tillse att Bolaget publicerar valberedningens förslag och motiverade yttrande samt information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete på Bolagets webbplats.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

 1. Arvode

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

 1. Ändringar av dessa instruktioner

Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess att bolagsstämman i Bolaget beslutar om att ändra den.

FÖRSLAG FRÅN STÖRRE AKTIEÄGARE TILL BESLUT VID ÄRENDE 17 ENLIGT OVAN

Punkt 17 Val av ledamöter och ordförande till valberedningen.

Bolagets röstmässigt största aktieägare per den sista bankdagen i februari 2023 har meddelat valberedningen att de avser att förslå att årsstämman utser Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius) och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder) som ledamöter i valberedningen, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande. Bolagets fjärde största aktieägare per den sista bankdagen i februari 2023 har valt att inte nominera en ledamot till valberedningen. I enlighet med valberedningens instruktion har de tre därefter röstmässigt största aktieägarna i Bolaget kontaktats varav Sandrew AB har valt att nominera Björn Börjesson till valberedningen. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 65 procent av aktierna och cirka 68 procent av rösterna i Bolaget.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 9b OCH 18–19 ENLIGT OVAN

Punkt 9b Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel disponeras så att 151,4 MSEK delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 1 609 MSEK, balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie och att fredagen den 26 maj 2023 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 31 maj 2023 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Punkt 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk för emittenter till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets eventuella framtida åtaganden i aktierelaterade incitamentsprogram.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 18 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 19 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, eller att i samband därmed stärka Bolagets kapitalbas. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 19 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

____________________________________

 

AKTIER OCH RÖSTER

Bolaget har totalt utgivit 50 906 189 aktier, av vilka 564 073 är aktier av serie A och 50 342 116 är aktier av serie B, varav Bolaget innehar 425 300 st. Det totala antalet röster i Bolaget, efter avdrag av de aktier Bolaget innehar, är 55 557 546. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

AKTIEÄGARENS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), 18 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) och 19 i dagordningen samt den ersättningsrapport som ska framläggas för godkännande på årsstämman enligt punkt 10 (inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende tillämpningen av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast tre veckor innan årsstämman samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Valberedningens förslag och motiverade yttranden finns tillgängligt på Bolagets webbplats från och med dagen för utfärdande av kallelsen. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april 2023

STYRELSEN

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Clein Ullenvik, VD & Koncernchef

eller:

Irene Wisenborn Bellander, CFO

Tel +46 8 712 00 00

ir@alligo.com

 

Denna information är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stock­holms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2023 kl. 14:00 CEST.

Om Alligo
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,2 miljarder SEK per år och har omkring 2 400 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

Alligo AB (publ)

Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 – 727 27 20 · www.alligo.com 

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande