Kallelse till årsstämma i Momentum Group AB (publ)  den 22 augusti 2018

Media

Kallelse till årsstämma i Momentum Group AB (publ) den 22 augusti 2018

Regulatoriskt

Aktieägarna i Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 augusti 2018 kl. 14:00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 13:30.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 16 augusti 2018,
  • dels anmäla sig till Bolagets huvudkontor per post under adress ”Årsstämma den 22 augusti 2018”, Momentum Group AB (publ), Box 5900, 102 40 Stockholm, per telefon
    010-454 54 90 eller via e-post arsstamma2018@momentum.group senast torsdagen den 16 augusti 2018.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Läs mer om Momentum Group ABs behandling av personuppgifter i bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på www.momentum.group.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 16 augusti 2018.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig under­tecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighets­handlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.momentum.group.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1.     Stämman öppnas.

  2.     Val av ordförande vid stämman.

  3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

  4.     Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

  5.     Val av en eller två justeringspersoner.

  6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  7.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av Bolagets revisor.

  8.     Verkställande direktörens anförande.

  9.     Beslut

          a)  om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

          b)  om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

          c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.     Redogörelse för valberedningens arbete.

11.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

12.     Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

13.     Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

14.     Val av registrerat revisionsbolag.

15.     Beslut om principer för tillsättande av valberedning samt valberedningens uppdrag.

16.     Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

17.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

18.     Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till nyckelpersoner i ledande befattningar (”2018 års Aktierelaterade Incitaments­program”).

19.     Övriga ärenden.

20.     Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 11 – 15 ENLIGT OVAN

Vid årsstämman den 9 maj 2017 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelseordföran­den, utgöra valberedning inför kommande styrelseval. I enlighet härmed utsågs, som meddelades i Bolagets delårsrapport som publicerades den 9 februari 2018, följande personer till ledamöter i valberedningen: valberedningens ordförande Anders Börjesson (utsedd av Tisenhult-gruppen), Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Tom Hedelius, Stefan Nilsson (utsedd av Handelsbankens Pensionskassa & Pensionsstiftelse) samt styrelsens ordförande Jörgen Wigh.

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 40 procent av totalt antal röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 22 augusti 2018 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

Punkt 2          Val av ordförande vid stämman.

Styrelsens ordförande Jörgen Wigh.

Punkt 11        Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

Fem ordinarie ledamöter.

Punkt 12        Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 700 000 SEK (fg år 1 560 000 SEK) att fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 600 000 SEK (fg år 520 000 SEK)
Övriga ledamöter: 275 000 SEK per ledamot (fg år 260 000 SEK)

Dessutom föreslås särskilt arvode utgå till ersättningsutskottets ledamöter (2 personer) med 50 000 SEK (fg år 50 000 SEK) per person samt till revisionsutskottets ordförande med 50 000 SEK (fg år 50 000 SEK).

Styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med Bolaget och i den mån gällande lagstift­ning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdes­skatt från av styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Revisionsarvode ska, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13        Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Omval av nuvarande styrelseledamöter Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson, Stefan Hedelius, Gunilla Spongh och Jörgen Wigh.

Omval av Jörgen Wigh som styrelseordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017/18 samt på Bolagets hemsida www.momentum.group.

Punkt 14        Val av registrerat revisionsbolag.

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden till och med årsstäm­man 2019.

Punkt 15        Beslut om principer för tillsättande av valberedning samt valberedningens uppdrag.

Det föreslås att en valberedning ska inrättas enligt följande och att nedanstående principer ska gälla tills vidare, vilket innebär att årsstämman inte årligen kommer att fatta beslut om dessa principer och valberedningens uppdrag om inte principerna eller uppdraget ska ändras.

Det föreslås att intill dess ny valberedning utses ska valberedningen bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear-systemet.

Urvalet av aktieägare att kontakta ska göras baserat på aktieägarförteckning per respektive kalenderårsskifte. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Information om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag samt valberedningens aktuella sammansättning ska hållas tillgänglig på Bolagets hemsida.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter och verk­ställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant till valberedningen, övergår rätten till den femte röstmässigt största aktieägaren osv. Fler än tre ytterligare ägare behöver inte kontaktas. Om valberedningen trots detta inte består av minst fem ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelseordföranden uppställa erforderliga ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska leda­möter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande om så begärs av den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna och som då äga rätt att utse sina egna representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella föränd­ringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningens uppdrag
Valberedningen ska utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag, förslag till styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna, revisionsarvode samt, i före­kommande fall, föreslå ändring av principer för utseende av valberedning och valbered­ningens uppdrag. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämma samt på Bolagets hemsida i samband därmed. Valberedningen ska på årsstämma lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Bolaget ska stå kostnaden för gjorda utlägg i samband med valberedningsledamots utvärdering och/eller rekrytering av styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från Bolaget.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och valberedningens uppdrag ska gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämma föreslå ändring av ifrågavarande principer.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 9 OCH 16 – 18 ENLIGT OVAN

Punkt 9 b       Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel disponeras så att 72,8 MSEK delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 550,6 MSEK, balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 2,60 kronor per aktie och att fredagen den 24 augusti 2018 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 29 augusti 2018 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Punkt 16        Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare med i huvudsak följande innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattnings­havare i Momentum Group. Momentum Group strävar efter att erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen varierar i förhållande till den enskildes ansvar och prestationer och kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara marknadsmässig och avspeg­la det ansvar som arbetet medför, kompetens och prestation. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig lön kan i normalfallet uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen och ska i huvud­sak baseras på koncernens och det egna ansvarsområdets resultattillväxt och lönsamhet.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman, och, om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitaments­programmet ska innefatta överlåtelse av aktier i Bolaget.

Ålderspension och sjuk- och sjukvårdsförmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela företagsledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Övriga anställningsvillkor såsom exempelvis uppsägningstid och avgångsvederlag ska vara marknadsmässiga och inte i något fall överstiga 12 månaders uppsägningstid och 12 månaders avgångsvederlag. Inget avgångsvederlag ska utgå vid egen uppsägning.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrel­sen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga ledande befattningshavare. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

Ovanstående riktlinjer är en fullständig redogörelse till förslag till beslut av årsstämman.

Punkt 17        Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtaganden i det aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid en extra bolagsstämma i november 2017 samt i det aktierelaterade incitamentsprogram som föreslås enligt punkt 18 nedan.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 18        Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till nyckelpersoner i ledande befattningar (”2018 års Aktierelaterade Incitamentsprogram”).

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2018 års Aktierelaterade Incitamentsprogram (”Programmet”). Programmet, som föreslås omfatta cirka 50 nyckelpersoner i ledande befattningar i Momentum Group-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller viss subvention på erlagd premie för optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 250 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

Bolaget innehar för närvarande 250 000 aktier av serie B i Momentum Group AB.

Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Programmet.

Programmet har följande huvudsakliga villkor:

a)    Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 250 000, motsvarande cirka 0,9 procent av totala antalet aktier och cirka 0,7 procent av totala antalet röster i Bolaget (av Bolaget innehavda aktier medräknade). Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B (”Aktie”) i Bolaget vid två tillfällen: 1) under perioden från och med den 14 februari till och med den 28 februari 2022 (efter att Bolaget offentliggjort sin delårsrapport för perioden 1 april-31 december 2021), samt 2) under perioden från och med den 16 maj till och med den 30 maj 2022 (efter att Bolaget offentliggjort sin bokslutskommuniké för perioden 1 april 2021-31 mars 2022) (”Lösenperioderna”). Förvärv av Aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (”Marknads­missbruksförordningen”) (eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning).

b)    Förvärvspriset för Aktier (”Lösenkursen”) vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 23 augusti 2018 till och med den 5 september 2018. Denna lösenkurs kan komma att omräknas under köpoptionsprogrammets löptid under vissa förutsättningar.

c)    Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma cirka 50 nyckelpersoner i ledande befattningar i Momentum Group-koncernen i Sverige, Norge och Finland. Proportionen mellan det antal köpoptioner som den anställde erbjuds att förvärva ska variera beroende på den anställdes ansvar och ställning. Cirka 15 procent av köpoptionerna kan tillfalla koncernens företags­ledning och resterande cirka 85 procent av köpoptionerna kan tillfalla övriga nyckelpersoner.

d)    Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner.

e)    Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan.

f)     Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 7 september 2018.

g)    Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktie av serie B i Bolaget på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 23 augusti 2018 till och med den 5 september 2018.

h)    Baserat på en kurs för Bolagets aktie om 117,80 SEK, samt på övriga marknadsförhållanden som rådde per den 19 juni 2018, har värdet per option uppskattats till 11,20 SEK, vilket ger ett totalt värde för samtliga optioner om cirka 2,8 MSEK.

i)     Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.

j)     Köpoptionerna är fritt överlåtbara med beaktande av hembudsavtal med Bolaget. Hembud av förvärvade köpoptioner ska ske till marknadsvärdet. Bolaget har rätt att återköpa utgivna köpoptioner.

k)    Antal Aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt Lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av Aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.

l)     I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet kan en subvention i form av en kontant bruttolön betalas ut till optionsinnehavaren motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under september 2020 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna som förvärvats från Bolaget ej avyttrats före denna tidpunkt.

m)   Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget under Lösenperioderna. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Marknadsmissbruksförordningen (eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning).

n)    Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.

o)    Fullständiga optionsvillkor framgår av Bilaga 1 på Bolagets hemsida www.momentum.group.

Kostnaderna för Programmet utgörs i huvudsak av den under september 2020 erlagda subven­tionen enligt ovan och de sociala avgifter som belöper på denna subvention samt administrativa kostnader för anlitande av externa konsulter och leverantörer av administrativa tjänster i samband med utformningen av köpoptionsprogrammet. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 2,8 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsätt­ningarna den 19 juni 2018). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 2,8 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna (räknat på marknadsförutsättningarna den 19 juni 2018), varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att nyckelpersoner i ledande befattningar inom Momentum Group-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att chefer och ledande befattningshavare långsiktigt ökar sitt aktieägande i Momentum Group. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Momentum Group-koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och de ledande befattningshavarnas intressen. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på Momentum Group-koncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

Bolaget har ett aktierelaterat incitamentsprogram sedan tidigare, 2017 års aktierelaterade incita­mentsprogram. I detta program är 237 500 köpoptioner utestående, vilka berättigar till förvärv av 237 500 Aktier i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 121,60 SEK per Aktie med lösenperioderna 12-25 februari respektive 12-25 maj 2021. Samtliga underliggande 237 500 Aktier i Bolaget i dessa utestående köpoptioner motsvaras i sin helhet av redan återköpta Aktier i Bolaget.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 18 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

———————–

AKTIER OCH RÖSTER
Bolaget har totalt utgivit 28 265 416 aktier, av vilka 1 062 436 är aktier av serie A och 27 202 980 är aktier av serie B, varav Bolaget innehar 250 000 st. Det totala antalet röster i Bolaget, efter avdrag av de aktier Bolaget innehar, är 37 577 340. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

AKTIEÄGARENS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), 16 (inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt ersättningsutskottets utvärdering av tillämpningen av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattnings­havare), 17 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) samt 18 i dagord­ningen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.momentum.group från och med onsdagen den 18 juli 2018 samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Valberedningens förslag till styrelse och motiverade yttranden finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.momentum.group från och med onsdagen den 18 juli 2018. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i juli 2018
STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stock­holms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 12:30 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,6 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

    

Tillbaka till pressmeddelanden