Kommentar från styrelsen i Momentum Group AB (publ) angående budpliktsbud från Nordstjernan AB

Media

Kommentar från styrelsen i Momentum Group AB (publ) angående budpliktsbud från Nordstjernan AB

Regulatoriskt

Momentum Group ABs (publ) huvudägare Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) offentliggjorde idag den 5 november 2020 ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Momentum Group (”Budet”) med en köpeskilling om 120,00 SEK per aktie. Styrelsen i Momentum Group AB (”Momentum Group” eller ”Bolaget”) har med anledning av detta uppdragit åt de oberoende ledamöterna i styrelsen att formera en oberoende budkommitté för att utvärdera Budet och att därefter offentliggöra ett uttalande senast två veckor innan utgången av Budets acceptfrist den 4 december 2020.

Nordstjernan offentliggjorde den 28 oktober 2020 att de förvärvat ytterligare en (1) aktie av serie B i Momentum Group för 120 SEK per aktie. Efter förvärvet äger Nordstjernan 495 848 aktier av serie A och 25 901 138 aktier av serie B i Bolaget. Nordstjernans aktieägande motsvarar därmed cirka 51,9 procent av samtliga aktier och 51,0 procent av samtliga röster i Bolaget. Genom förvärvet av ytterligare aktier i Bolaget uppstod skyldighet för Nordstjernan, enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt Aktiemarknadsnämndens uttalanden AMN 2019:42 och AMN 2020:14, att lämna ett budpliktsbud. Den 5 november 2020 lämnade Nordstjernan följaktligen ett budpliktsbud avseende förvärv av samtliga resterande aktier i Momentum Group för en köpeskilling om 120,00 SEK per aktie. Acceptfristen för Budet löper från och med den 6 november 2020 till och med den 4 december 2020. För ytterligare information kring Budet hänvisas till www.momentum.nordstjernan.se.

I syfte att hantera frågor kring Budet har styrelsen i Momentum Group den 4 november 2020 uppdragit åt de oberoende styrelseledamöterna Stefan Hedelius, Göran Näsholm, Gunilla Spongh, Christina Åqvist och Pernilla Andersson att formera en oberoende budkommitté för att handlägga frågor avseende Budet som normalt hade hanterats av styrelsen i dess helhet. Styrelseordföranden i Momentum Group AB Johan Sjö och styrelseledamoten i Momentum Group AB Johan Eklund har, i egenskap av anställda i Nordstjernan, själva förklarat sig jäviga och kommer därför inte att delta i handläggningen av eller beslut i frågor relaterade till Budet.

Den oberoende budkommittén har konstituerat sig med Gunilla Spongh som talesperson. Kommittén avser att utvärdera Budet, inklusive inhämta ett värderingsutlåtande från oberoende expertis (en så kallad ”Fairness Opinion”) avseende Budet till stöd för utvärderingen. Den oberoende budkommittén kommer därefter att offentliggöra ett uttalande angående Budet senast två veckor innan utgången av acceptfristen den 4 december 2020

Stockholm den 5 november 2020

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gunilla Spongh, Talesperson för den oberoende budkommittén – telefon 070-935 25 33

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 17:40 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden