Kommuniké från årsstämma 2021 i Momentum Group AB

Media

Kommuniké från årsstämma 2021 i Momentum Group AB

Regulatoriskt

Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 11 maj 2021 beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 1,50 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredagen den 14 maj 2021. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 19 maj 2021.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Johan Eklund, Stefan Hedelius, Göran Näsholm, Johan Sjö, Gunilla Spongh och Christina Åqvist till ordinarie styrelseledamöter. Johan Sjö omvaldes till styrelsens ordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets webbplats.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Till revisionsutskottets ordförande utsågs Gunilla Spongh. Ordföranden Johan Sjö och Stefan Hedelius utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2022. KPMG har meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne fortsätter som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 800 000 SEK i arvode till styrelsens ordförande och 380 000 SEK till respektive övrig styrelseledamot utsedd av årsstämman. Dessutom utgår särskilt arvode till ordförande i revisionsutskottet. För övrigt utskottsarbete utgår inga arvoden. Det totala styrelsearvodet uppgår således till 2 800 000 SEK (2 800 000). Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens ersättningsrapport 2020
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar 2020.

Bemyndigande för återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtaganden i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid en extra bolagsstämma i november 2017 respektive vid årsstämman i augusti 2018.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets totala innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier i Momentum Group AB uppgår till 50 906 189 st och Bolaget innehar sedan tidigare 486 000 egna aktier av serie B, motsvarande 1,0 procent av totalt antal aktier och 0,8 procent av totalt antal röster.

Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Styrelsen beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier av serie B i Bolaget.

Bemyndigande för beslut om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att det registrerade aktiekapitalet eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Momentum Groups möjligheter att genomföra eller finansiera förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, eller att i samband därmed stärka Bolagets kapitalbas. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Valberedningen inför årsstämman 2022
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Joachim Spetz (nominerad av Swedbank Robur Fonder) och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande.

Information om årsstämman 2021
Ytterligare information om Momentum Groups årsstämma 2021 finns på Bolagets hemsida www.momentum.group under rubriken: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor.

Stockholm den 11 maj 2021

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 16:00 CEST.

 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.
 

Tillbaka till pressmeddelanden