Kommuniké från årsstämma i Alligo AB (publ) den 23 maj 2024

Media

Kommuniké från årsstämma i Alligo AB (publ) den 23 maj 2024

Regulatoriskt

Vid årsstämman i Alligo AB (publ) (”Bolaget”) idag den 23 maj 2024 beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 3,50 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 27 maj 2024. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 30 maj 2024. 

 

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

 

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Göran Näsholm, Stefan Hedelius, Cecilia Marlow, Johan Sjö och Christina Åqvist till ordinarie styrelseledamöter. Pontus Boman hade avböjt omval. Johan Lilliehöök valdes som ny styrelseledamot. Göran Näsholm omvaldes till styrelsens ordförande.

 

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets webbplats.

 

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2025. KPMG har meddelat att den auktoriserade revisorn Jonas Eriksson utses som ny huvudansvarig revisor.

 

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 750 000 SEK i arvode till styrelsens ordförande och 320 000 SEK till respektive övrig styrelseledamot utsedd av årsstämman. Dessutom utgår särskilt arvode till ordförande i revisionsutskottet med 150 000 SEK och till ledamot i revisionsutskottet med 75 000 SEK samt till ordföranden i ersättningsutskottet med 100 000 SEK och till ledamot i ersättningsutskottet med 50 000 SEK. Det totala styrelsearvodet uppgår således till 2 725 000 SEK. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Styrelsens ersättningsrapport 2023
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar 2023.

 

Beslut om ändring av valberedningens instruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ändra den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2023. Ändringen innebär att Bolaget, om färre än tre ledamöter har nominerats, inte ska vara skyldigt att tillfråga fler än fem ytterligare aktieägare för det fall de fyra största ägarna inte önskar nominera en ledamot samt att valberedningens ordförande ska sammankalla valberedningens första sammanträde.

Bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att säkerställa Bolagets eventuella framtida åtaganden i aktierelaterade incitamentsprogram.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets totala innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Bemyndigande för beslut om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att det registrerade aktiekapitalet eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

 

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Alligos möjligheter att genomföra eller finansiera förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, eller att i samband därmed stärka Bolagets kapitalbas.

 

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och överlåtelse av egna innehavda aktier till deltagare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för nuvarande och framtida personer i Bolagets koncernledning och andra ledande befattningshavare baserat på prestationsaktier (”PSP 2024”).

 

PSP 2024 förutsätter att deltagarna förvärvar aktier av serie B från Bolaget, s.k. investeringsaktier, mellan perioden från och med 31 maj 2024 till och med 4 juni 2024. Bolaget får överlåta högst 20 475 aktier av serie B till deltagarna som investeringsaktier och överlåtelse ska ske till ett pris motsvarande den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med 24 maj 2024 till och med 30 maj 2024. Antalet egna tidigare återköpta aktier av serie B i Bolagets ägo uppgår till 855 300.

 

För varje investeringsaktie tilldelas deltagarna fem (5) prestationsaktierätter. Varje prestationsaktierätt ger deltagaren rätt att erhålla upp till en (1) aktie av serie B i Bolaget, s.k. prestationsaktie, vederlagsfritt. Överlåtelse kommer att ske genom att Bolaget överlåter egna aktier av serie B. Det antal prestationsaktier som deltagarna kommer att tilldelas med stöd av prestationsaktierätterna beror på uppfyllandet av fastställda prestationsvillkor relaterat till Bolagets justerade EBITA och hållbarhetsmål under intjänandeperioden som är cirka tre (3) år räknat från lansering av programmet.  

 

Tilldelning av prestationsaktier med stöd av prestationsaktierätterna förutsätter, utöver att prestationsvillkoren för PSP 2024 uppnås, att deltagaren alltjämt, med vissa undantag, kvarstår i sin anställning och behåller samtliga av deltagaren förvärvade investeringsaktier fram till intjänandeperiodens slut.

Totalt kan högst 102 375 prestationsaktier överlåtas av Bolaget inom ramen för PSP 2024.  

 

Valberedningen inför årsstämman 2025
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2025 ska bestå av Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan AB), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder) och Björn Börjesson (nominerad av Sandrew AB), med Peter Hofvenstam som ordförande.

 

Information om årsstämman 2024
Ytterligare information om Alligos årsstämma 2024 finns på Bolagets hemsida www.alligo.com under rubriken: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor.

 

Stockholm den 23 maj 2024

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Clein Ullenvik, VD & Koncernchef

Irene Wisenborn Bellander, CFO

Telefon: +46 8 712 00 00

ir@alligo.com
 

Denna information är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stock­holms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024 kl. 13.00 CEST.

 

Om Alligo AB (publ)

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Försäljning sker i huvudsak genom de starka konceptvarumärkena Swedol i Sverige och TOOLS i Norge och Finland. Koncernen har omkring 2 400 anställda och omsätter cirka 9,3 miljarder SEK per år. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.alligo.com.

Tillbaka till pressmeddelanden