Kommuniké från årsstämma i Alligo AB (publ) den 24 maj 2023

Media

Kommuniké från årsstämma i Alligo AB (publ) den 24 maj 2023

Regulatoriskt

 Vid årsstämman i Alligo AB (publ) (”Bolaget”) idag den 24 maj 2023 beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

 

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 3,00 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredagen den 26 maj 2023. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 31 maj 2023. 

 

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

 

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Göran Näsholm, Stefan Hedelius, Cecilia Marlow, Johan Sjö, Christina Åqvist och Pontus Boman till ordinarie styrelseledamöter. Göran Näsholm omvaldes till styrelsens ordförande.

 

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets webbplats.

 

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2024. KPMG har meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne fortsätter som huvudansvarig revisor.

 

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 650 000 SEK i arvode till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till respektive övrig styrelseledamot utsedd av årsstämman. Dessutom utgår särskilt arvode till ordförande i revisionsutskottet med 150 000 SEK och till ordföranden i ersättningsutskottet med 100 000 SEK. För övrigt utskottsarbete utgår inga arvoden. Det totala styrelsearvodet uppgår således till 2 400 000 SEK. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Styrelsens ersättningsrapport 2022
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar 2022.

 

Beslut om ändring av valberedningens instruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ändra den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2020. Ändringen innebär att valberedningen ska bestå av minst tre (3) och högst fyra (4) ledamöter nominerade av större aktieägare i Bolaget.

 

Bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att säkerställa Bolagets eventuella framtida åtaganden i aktierelaterade incitamentsprogram.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets totala innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Bemyndigande för beslut om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att det registrerade aktiekapitalet eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

 

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Alligos möjligheter att genomföra eller finansiera förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, eller att i samband därmed stärka Bolagets kapitalbas.

 

Valberedningen inför årsstämman 2024
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2024 ska bestå av Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder) och Björn Börjesson (nominerad av Sandrew AB), med Peter Hofvenstam som ordförande.

 

Information om årsstämman 2023
Ytterligare information om Alligos årsstämma 2023 finns på Bolagets hemsida www.alligo.com under rubriken: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor.

 

Stockholm den 24 maj 2023

 

Alligo AB (publ)

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
eller:
Irene Wisenborn Bellander, CFO
Tel +46 8 712 00 00
ir@alligo.com

Denna information är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stock­holms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023 kl. 13:00 CEST.

 

Om Alligo

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,2 miljarder SEK per år och har omkring 2 400 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com  

 

 

 

 

Tillbaka till pressmeddelanden