Kommuniké från extra bolagsstämma i Alligo AB (publ) den 23 mars 2022

Media

Kommuniké från extra bolagsstämma i Alligo AB (publ) den 23 mars 2022

Publicerades

Regulatoriskt

Vid extra bolagsstämma i Alligo AB (publ) (”Bolaget” eller ”Alligo”) idag den 23 mars 2022 beslutades bland annat följande:

Beslut om utdelning av samtliga aktier i Momentum Group AB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning av Bolagets samtliga aktier i Momentum Group AB (publ), org.nr 559266-0699 (”Momentum Group”), till aktieägarna i Alligo. Vinstutdelningen omfattar totalt 50 480 889 aktier, varav 564 073 aktier av serie A och 49 916 816 aktier av serie B, vilket motsvarar samtliga aktier i Momentum Group. En (1) aktie av serie A i Alligo medför rätt till en (1) aktie av serie A i Momentum Group och en (1) aktie av serie B i Alligo medför rätt till en (1) aktie av serie B i Momentum Group. Utdelningen motsvarar ett belopp om sammanlagt 42 578 000 kronor, baserat på bokfört värde per den 31 december 2021, innebärande en utdelning per aktie om cirka 0,84 kronor. Bolagets 425 300 egna aktier av serie B berättigade inte till utdelning av aktier i Momentum Group.

Avstämningsdag för utdelning beslutades vara den 25 mars 2022. Med denna avstämningsdag beräknas aktierna i Momentum Group registreras på mottagarens VP-konto omkring den 29 mars 2022. Sista dag för handel med Alligos aktier inkluderande rätt till utdelning är den 23 mars 2022. Första dag för handel exklusive rätt till utdelning är den 24 mars 2022.

Val av ny styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen i Alligo ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och att välja Göran Näsholm, Johan Eklund, Stefan Hedelius, Cecilia Marlow, Johan Sjö och Christina Åqvist för tiden fram till nästa årsstämma. Göran Näsholm valdes till ordförande.

Information om extra bolagsstämma

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det protokoll som kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.alligo.com under rubriken: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor.

Stockholm den 23 mars 2022

Alligo AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
Tel +46 8 712 00 00
clein.ullenvik@alligo.com

Denna information är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stock­holms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2022 kl. 11:30 CET.

Alligo är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter samt tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

Tillbaka till pressmeddelanden