Kommuniké från extra bolagsstämma i Momentum Group AB den 2 december 2021

Media

Kommuniké från extra bolagsstämma i Momentum Group AB den 2 december 2021

Regulatoriskt

Vid extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 2 december 2021 beslutades bland annat följande:

Beslut om ändring av bolagsordningen 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 1 avseende byte av företagsnamn från Momentum Group AB till Alligo AB. Efter registrering av det nya företagsnamnet hos Bolagsverket kommer Bolaget att slutföra namnbytet genom att offentliggöra en uppdaterad hemsida samt byta kortnamn (ticker) till ALLIGO B på Nasdaq Stockholm.

Bytet av företagsnamn är ett led i förberedelserna för en särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster genom en notering av dotterbolaget Momentum Group Komponenter & Tjänster AB på Nasdaq Stockholm under företagsnamnet Momentum Group AB. Momentum Group Komponenter & Tjänster AB har således beslutat att byta namn till Momentum Group AB. Som ytterligare ett led i förberedelserna för en särnotering har dotterbolaget Alligo Holding AB tillsatt en ny styrelse bestående av Göran Näsholm (ordförande), Johan Sjö, Stefan Hedelius, Christina Ågvist, Johan Eklund och Cecilia Marlow. Valberedningen i Bolaget har för avsikt är att i samband med särnoteringen föreslå en ny styrelse i Alligo AB som motsvarar styrelsen i Alligo Holding AB.  

Beslut om godkännande för styrelsen att erbjuda kontant inlösen av köpoptioner 2018/2022
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att styrelsen erbjuder köpoptionsinnehavarna i köpoptionsprogrammet 2018/2022 kontant inlösen av de 240 000 utestående köpoptionerna i programmet. Lösenpriset för köpoptionerna ska motsvara marknadsvärdet på köpoptionerna beräknat enligt extern oberoende värdering i enlighet med vedertagen värderingsmetod.

Information om extra bolagsstämma 
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.momentum.group under rubriken: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor. 

Stockholm den 2 december 2021

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef – telefon: 08 712 00 00 / e-post: clein.ullenvik@alligo.com

 

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stock­holms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2021 kl. 13:00 CET.

Tillbaka till pressmeddelanden