Kompletterande finansiell redovisning avseende räken­skapsåret 2019/20 för Momentum Group-koncernen

Media

Kompletterande finansiell redovisning avseende räken­skapsåret 2019/20 för Momentum Group-koncernen

Regulatoriskt

Momentum Group fullföljde förvärvet av Swedol AB (publ) i slutet av mars 2020 och tillträde skedde den 1 april 2020. Från och med den 1 april 2020 ingår Swedol följakt­ligen i Momentum Groups affärsområde Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd tillsammans med koncernens dotterbolag inom TOOLS, Gigant och yrkeskläder & produktmedia samt koncernens logistikfunktion i Sverige.

Den första finansiella rapporten där Swedol ingår i Momentum Group-koncernen och det nya affärsområdet redovisas externt är delårsrapporten avseende det första kvartalet under räkenskapsåret 2020/21 – 1 april-30 juni 2020, vilken offentliggörs den 16 juli 2020. Inför denna rapport har Momentum Group tagit fram kompletterande finansiell redovisning där räkenskapsåret 2019/20 omräknats för det nya affärsområdet och koncernen som helhet som om förvärvet av Swedol och övriga förändringar i affärsområdesstrukturen skett per den 1 april 2019 enligt bifogat. Dessutom redovisas ingående balanser för koncernens balansräkning per den 1 april 2020. Den kompletterande finansiella redovisningen ska inte ses som proformainformation.

GRUNDER FÖR DEN KOMPLETTERANDE FINANSIELLA REDOVISNINGEN
I den kompletterande finansiella redovisningen för 2019/20 i Bilaga 1 redovisas Momentum Group-koncernen inklusive förvärvet av Swedol för räkenskapsåret 2019/20. Redovisningen har omräknats som om förvärvet av Swedol och övriga förändringar genomförts per den 1 april 2019, inklusive finansieringen av budet med riktad emission till aktieägare i Swedol och upptagna banklån samt övriga kostnader som föranletts av förvärvet. Denna redovisning är preliminär och baseras på en preliminär förvärvsanalys, vilken utgör Bilaga 2. Övriga förändringar avser främst en redovisningsmässig flytt av koncernens logistikfunktion i Sverige som tidigare redovisades inom Koncerngemensamt. För definitioner och härledningar hänvisas till Momentum Groups bokslutskommuniké för 2019/20 vilken offentliggjordes den 13 maj 2020.

Stockholm den 24 juni 2020

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Niklas Enmark, vVD & CFO – telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 08:00 CEST.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden