Konkurrensmyndigheterna har godkänt Momentum Groups offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol

Media

Konkurrensmyndigheterna har godkänt Momentum Groups offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol

Regulatoriskt

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Momentum Group AB (publ) (”Momentum Group”) offentliggjorde den 11 november 2019 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB (publ) (”Swedol”) avseende samtliga aktier i Swedol (”Erbjudandet”). Erbjudandet är bland annat villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter och dessa har nu godkänt förvärvet.

Erbjudandet är bland annat villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter och som tidigare har kommunicerats i pressmeddelande den 31 januari 2020 beslutade EU-kommissionen – på begäran av Nordstjernan AB (som huvudägare i Swedol samt röstmässigt största aktieägaren i Momentum Group och tillika den formella anmälningspliktiga parten) – att hänskjuta den konkurrensrättsliga prövningen till de nationella konkurrensmyndigheterna i Sverige, Norge och Finland. Konkurrensmyndigheten i Norge godkände Momentum Groups förvärv av Swedol i början av februari 2020 och konkurrensmyndigheterna i Sverige och Finland har nu efter sina konkurrensrättsliga prövningar beslutat att lämna förvärvet utan åtgärd även i dessa länder. Det innebär att detta villkor i Erbjudandet är uppfyllt. Acceptfristen för aktieägarna i Swedol enligt Erbjudandet löper till och med den 20 mars 2020.

Momentum Group förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet om något av övriga villkor för Erbjudandet inte uppfylls liksom att, helt eller delvis, frånfalla ett eller flera av villkoren för fullföljande av Erbjudandet som inte har uppfyllts, i enlighet med vad som framgår av erbjudande­handlingen som offentliggjordes den 9 december 2019.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på den del av Momentum Groups webbplats som avser Erbjudandet (www.momentum.group/uppkopserbjudande-aktieagare) och på Handelsbankens webbplats (www.handelsbanken.se/prospekt).

Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 25 mars 2020 förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 1 april 2020. Momentum Group har förbehållit sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Stockholm den 27 februari 2020

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan information som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 15:50 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare tillägg, erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Momentum Group kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Momentum Group kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Momentum Groups kontroll.

All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Momentum Group har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Tillbaka till pressmeddelanden