Momentum Group AB (publ): Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2017

Media

Momentum Group AB (publ): Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2017

Regulatoriskt

   

 • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 1 400 MSEK (1 382).
 • Rörelseresultatet uppgick till 42 MSEK (53). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 52 MSEK (53), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 3,7 procent (3,8).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet (R/RK) för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 20 procent (22).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 31 MSEK (40).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,10 SEK (1,40).
 • Den operativa nettolåneskulden uppgick till 281 MSEK (236) och soliditeten var
  41 procent (37) vid rapportperiodens utgång.
 • En extra bolagsstämma i B&B TOOLS AB den 14 juni 2017 beslutade om avknoppning och särnotering av dotterbolaget Momentum Group på Nasdaq Stockholm.
 • Momentum Groups aktie av serie B introducerades på Nasdaq Stockholm (Mid Cap) den 21 juni 2017. Aktien handlas under kortnamnet MMGR-B.

Efter rapportperiodens utgång

 • Momentum Group ingick i början av juli 2017 avtal om förvärv av 70 procent av aktierna i TriffiQ Företagsprofilering AB, en av de ledande återförsäljarna av arbetskläder och arbetsskor i Stockholm. TriffiQ omsätter cirka 70 MSEK per år med god lönsamhet och har ett 20-tal anställda. Tillträde beräknas ske i slutet av augusti 2017.

 

VDs KOMMENTARER

En ny start som självständigt bolag
När den extra bolagsstämman i vårt tidigare moderbolag B&B TOOLS AB den 14 juni fattade beslut om avknoppning och särnotering av Momentum Group innebar det nya möjligheter att öka resultat­tillväxten med ett ännu tydligare fokus på utveckling av ledande marknadskanaler inom lönsamma nischer. Möjligheter vi nu arbetar för att förverkliga fullt ut. Vår B-aktie introducerades på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista den 21 juni.

Stabilt affärsläge trots färre handelsdagar
Affärsläget under kvartalet har totalt sett varit stabilt, även om påskhelgen med färre antal handelsdagar i april jämfört med föregående år påverkade omsättningen negativt (mot­svarande drygt -5 procent i försäljning). Försäljningen i maj respektive juni var dock bättre än föregående år vilket gör att vi till stora delar lyckats ta igen den lägre försäljningen i april. Generellt går tillverkningsindustrin i Sverige och Finland fortsatt bra, vilket återspeglas i våra räkenskaper, samtidigt som investeringsnivån är fortsatt relativt låg inom olje- och gassegmentet i Norge även om botten förmodligen har passerats.

Flera av våra enheter förbättrade sina resultat under kvartalet jämfört med föregående år där vi framförallt kan glädjas åt TOOLS Sveriges resultattillväxt om 30 procent samt att TOOLS Finland mer än fördubblat sitt resultat. Momentum Industrial fortsätter att leverera resultat på tvåsiffriga marginaler. TOOLS Norges resultat var emellertid otillfredsställande, påverkat av påskhelgen och implementationen av nytt affärssystem. Implementationen beräknas vara klar under senare delen av hösten och innebär att TOOLS Norge då kan ta nästa steg i utvecklingen av sin verksamhet.

Åtgärdsprogrammet inom TOOLS Sverige går enligt plan – med positiva resultat
TOOLS Sverige stärkte sin resultatutveckling under kvartalet med en i stort sett oförändrad försäljning trots stängningen av sju försäljningsenheter det senaste halvåret. Ytterligare åtta försäljningsenheter kommer att stängas under perioden juli-oktober samtidigt som TOOLS Sverige nu successivt ökar andelen inköp direkt från utvalda leverantörer. Under senare delen av verksamhetsåret beräknas vi ha fått full effekt av de förändringar vi genomför i TOOLS Sverige i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

Ett spännande verksamhetsår 2017/18
Vår omställning med eget ansvar för erbjudande, inköp och logistik ska bidra till resultatutveck­lingen – i kombination med förvärv av intressanta och framgångsrika nischbolag. Efter rapportperiodens utgång tecknade vi avtal om förvärv av 70 procent av aktierna i en av Stockholms största återförsäljare inom arbetskläder, arbetsskor och profilkläder med hög kompetens inom företagsprofilering, TriffiQ Företagsprofilering. Förvärvet av TriffiQ är i linje med vår strategi för framtida tillväxt och utveckling – och vi är mycket glada över att kunna välkomna dem till Momentum Group.

Vi står nu fullt ut på egna ben. Vi fortsätter att ha hög prioritet på kundnärhet och anpassning av erbjudande, logistik och försäljningskanaler, såväl lokala som digitala, vilket ska bidra till förbättrade rörelsemarginaler i våra verksamheter. Jag ser fram emot ett fortsatt spännande verksamhetsår för Momentum Group som självständigt börsnoterat bolag.

Stockholm i juli 2017

Ulf Lilius

VD & koncernchef 

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 08:00 CET

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande