Momentum Group offentliggör slutligt utfall i erbjudandet till aktieägarna i Swedol

Media

Momentum Group offentliggör slutligt utfall i erbjudandet till aktieägarna i Swedol

Publicerades

Regulatoriskt

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Momentum Group AB (publ) (”Momentum Group”) offentliggjorde den 11 november 2019 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB (publ) (”Swedol”) avseende samtliga aktier i Swedol (”Erbjudandet”). Momentum Group meddelade den 23 mars 2020 att Momentum Group fullföljer Erbjudandet och förklarade Erbjudandet ovillkorat samt förlängde samtidigt acceptfristen till och med den 17 april 2020. Erbjudandet är nu avslutat.

Den 23 mars 2020 offentliggjorde Momentum Group att Erbjudandet efter den initiala acceptfristens utgång den 20 mars 2020 accepterats av aktieägare representerande totalt 81 372 533 aktier i Swedol, motsvarande cirka 97,8 procent av totala antalet aktier och cirka 98,2 procent av samtliga röster i Swedol, varav Momentum Group fullföljde Erbjudandet och förklarade Erbjudandet ovillkorat samt beslutade att förlänga acceptfristen till och med den 17 april 2020.

Under den förlängda acceptfristen som avslutades den 17 april 2020 har ytterligare 438 844 B-aktier i Swedol lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 0,53 procent av totala antalet aktier och cirka 0,44 procent av samtliga röster i Swedol. Under den förlängda acceptfristen har Momentum Group även förvärvat 394 658 B-aktier i Swedol på marknaden, motsvarande cirka 0,47 procent av totala antalet aktier och cirka 0,40 procent av samtliga röster i Swedol. Inga förvärv har gjorts till ett pris som överstiger kontantvederlaget i Erbjudandet.

Av antalet aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen har aktieägare representerandes aktier om cirka 4 procent valt aktievederlaget och aktieägare representerandes aktier om cirka 96 procent valt kontantvederlaget. Styrelsen för Momentum Group har fattat beslut, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 17 december 2019, om riktad emission av 6 897 B-aktier till de aktieägare i Swedol som valt aktievederlaget under den förlängda acceptfristen.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterade Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 29 april 2020.

Detta innebär att Momentum Group kommer att inneha totalt 1 820 000 A-aktier och 80 386 035 B-aktier i Swedol, motsvarande cirka 98,8 procent av aktiekapitalet och cirka 99,0 procent av samtliga röster i Swedol.

Momentum Group har påkallat tvångsinlösen avseende de nu utestående aktierna i Swedol. Swedol har ansökt om avnotering av Swedols B-aktier från Nasdaq Stockholm och sista dag för handel är idag den 20 april 2020.

Stockholm den 20 april 2020

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2020 kl. 16:45 CET.

 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare tillägg, erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Momentum Group kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Momentum Group kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Momentum Groups kontroll.

All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Momentum Group har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Tillbaka till pressmeddelanden