Omvandling av A-aktier i Momentum Group AB

Media

Omvandling av A-aktier i Momentum Group AB

Regulatoriskt

Enligt Momentum Group ABs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling till aktier av serie B minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under augusti 2017 har Momentum Group AB på begäran av aktieägare genomfört omvandling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omvandlingen uppgår antalet A-aktier till 1 062 436 och antalet B-aktier till 27 202 980. Antal aktier och röster i Momentum Group AB framgår av följande tabell:

  Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Totalt antal röster
Före omvandling 1 063 780 27 201 636 28 265 416 37 839 436
Efter omvandling 1 062 436 27 202 980 28 265 416 37 827 340

Stockholm den 31 augusti 2017

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 15:00 CET.

Tillbaka till pressmeddelanden