Delårsrapport Q1 2022

 • Intäkt 2 095 MSEK (1 968)
 • EBITA 105 MSEK (82)
 • Kassaflöde -30 MSEK (173)

För att renodla verksamheten och skapa fullt fokus på Alligo, delades Momentum Group AB ut till Alligos ägare i mars.

Första kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 6,5 procent till 2 095 MSEK (1 968).

 • EBITA ökade med 28 procent till 105 MSEK (82), motsvarande en EBITA-marginal om 5,0 procent (4,2).

 • Rörelseresultatet uppgick till 80 MSEK (67) och rörelsemarginalen till 3,8 procent (3,4). Rörelseresultatet har belastats med jämförelsestörande poster om -9 MSEK (-) som avser kostnader inför särnotering av Momentum Group (affärsområde Komponenter & Tjänster) om 5 MSEK samt avgångskostnader i samband med ledningsbyte i Finland om 4 MSEK.

 • Resultatet från kvarvarande verksamhet uppgick till 56 MSEK (45), resultatet från avvecklad verksamhet uppgick till 28 MSEK (32) och resultatpåverkan från utdelningen av Momentum Group uppgick till 3 553 MSEK. Resultatet från koncernen totalt uppgick till 3 637 MSEK (77).

 • Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till 1,10 SEK (0,90), resultat per aktie från avvecklad verksamhet uppgick till 0,55 SEK (0,65) och resultatpåverkan från utdelningen av Momentum Group uppgick till 70,40 SEK per aktie. Resultat per aktie för koncernen totalt uppgick till 72,05 SEK (1,55).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -30 MSEK (173).

Avvecklad verksamhet
I delårsrapporten för det första kvartalet 2022 redovisas Alligos tidigare dotterbolag Momentum Group AB (affärsområde Komponenter & Tjänster) som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. Affärsområde Alligo utgör kvarvarande verksamhet. Kommentarer och siffror relateras till kvarvarande verksamhet, om inget annat anges. Jämförelsesiffror i koncernens resultaträkning har räknats om.

VD:s kommentar

 ”Det har varit ett intensivt första kvartal som inneburit stora förändringar för vår verksamhet. Momentum Group delades ut till aktieägarna och vårt integrationsarbete fortsatte i hög takt.”

 

”Vi effektiviserar verksamheten och skapar bättre möjligheter för sortiment- och säljstyrning som i sin tur förbättrar förutsättningarna för organiskt tillväxt och i förlängningen även för framtida förvärv.”

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Vid extra bolagsstämma den 23 mars 2022 beslutades i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning av bolagets samtliga aktier i Momentum Group AB till aktieägarna i Alligo AB.

 • Vid extra bolagsstämma den 23 mars 2022 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen i Alligo ska bestå av sex ordinarie ledamöter och att välja Göran Näsholm, Johan Eklund, Stefan Hedelius, Cecilia Marlow, Johan Sjö och Christina Åqvist för tiden fram till nästa årsstämma. Göran Näsholm valdes till ordförande.

 • Som ett led i förberedelserna för en särnotering av Momentum Group begärde Nordstjernan konvertering av 498 363 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i Alligo. Med anledning av detta ändrades antalet röster i Alligo under februari.

 • Alligo förvärvade samtliga aktier i Lunna AS som har tre butiker norr om Oslo i Norge och säljer industrikomponenter, verktyg, yrkeskläder och personlig skyddsutrustning.

 • l Alligo förvärvade samtliga aktier i Liukkosen Pultti Oy som driver en butik med yrkeskläder och verktyg i Lahti, Finland.

 

Händelser efter periodens utgång

 • Alligos årsstämma 2022 kommer att hållas den 11 maj 2022 och stämmokallelsen offentliggjordes den 7 april 2021. Utdelning föreslås uppgå till 1,75 SEK per aktie (1,50). Vidare föreslås ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Valberedningen föreslår omval av Göran Näsholm, Stefan Hedelius, Cecilia Marlow, Johan Sjö och Christina Åqvist och nyval av Pontus Boman. Johan Eklund har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Göran Näsholm.

 

Presentation av delårsrapport 1 januari-31 mars 2022

Alligo publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2022 torsdagen den 28 april 2022 kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder Alligo in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

 

Tid: Torsdagen den 28 april 2022 kl. 11.00

Webblänk: https://tv.streamfabriken.com/alligo-q1-2022

Telefonkonferens: SE: +46 8 505 583 57 / UK: +44 33 330 092 69

 

Kontaktinformation

Clein Johansson Ullenvik, VD & Koncernchef, telefon: +46 70 558 84 17, e-post: clein.ullenvik@alligo.com

Irene Wisenborn Bellander, CFO, telefon: +46 72 452 60 40, e-post: irene.bellander@alligo.com

 

Informationen är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 08:00 CET.

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 8,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 300 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

 

Alligo AB (publ)

Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 – 727 27 20 · www.alligo.com 

 

Läs mer

Nyckeltal

Koncernen, MSEK  2022 JAN–MAR 2021 JAN–MAR 2022-03-31 12 mån t.o.m. 2021 JAN–DEC
Nettoomsättning, MSEK 2 095 1 968 8 544 8 417
Rörelseresultat, MSEK 80 67 440 427
Rörelsemarginal, % 3,8 3,4 5,1 5,1
EBITA, MSEK 105 82 668 645
EBITA-marginal, % 5,0 4,2 7,8 7,7
Avkastning på eget kapital1,3, % 14 13
Eget kapital per aktie4, SEK 60,50 67,95
Soliditet5, % 40 40
1) Justerat för resultatpåverkan från utdelning av Momentum Group AB.
2) Före och efter utspädning.
3) Avser koncernen totalt (kvarvarande verksamhet samt avvecklad verksamhet).
4) Avser eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.
5) Nyckeltalet beräknas utifrån redovisningen i de finansiella rapporterna. Detta innebär att resultatposter för tidigare perioder räknats om och baseras på kvarvarande verksamhet, samtidigt som balansposter för tidigare perioder ej är omräknade.