Delårsrapport Q2 2022

 • Intäkt 2 275 MSEK (2 157)
 • EBITDA 172 MSEK (164)
 • Kassaflöde 211 MSEK (209)

Intensivt integrationsarbete och stabiliserad marknadsutveckling.

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent till 2 275 MSEK (2 157).
 • EBITA ökade med 5 procent till 172 MSEK (164), motsvarande en EBITA-marginal om 7,6 procent (7,6).
 • Rörelseresultatet ökade till 155 MSEK (146) och rörelsemarginalen uppgick till 6,8 procent (6,8). Rörelseresultatet belastades med jämförelsestörande poster om 0 MSEK (-2).
 • Resultatet uppgick till 113 MSEK (107) från kvarvarande verksamhet, 0 MSEK (38) från avvecklad verksamhet och 113 MSEK (145) från koncernen totalt. Resultat per aktie uppgick till 2,24 SEK (2,10) från kvarvarande verksamhet, 0,00 SEK (0,75) från avvecklad verksamhet och 2,24 SEK (2,85) från koncernen totalt.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 211 MSEK (209).

Första halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 5,9 procent till 4 370 MSEK (4 125).
 • EBITA ökade med 13 procent till 277 MSEK (246), motsvarande en EBITA-marginal om 6,3 procent (6,0).
 • Rörelseresultatet ökade till 235 MSEK (213) och rörelsemarginalen till 5,4 procent (5,2). Rörelseresultatet belastades med jämförelsestörande poster om -9 MSEK (-2) avseende kostnader inför särnotering av Momentum Group om 5 MSEK samt avgångskostnader i samband med ledningsbyte i Finland om 4 MSEK.
 • Resultatet uppgick till 169 MSEK (152) från kvarvarande verksamhet och 28 MSEK (70) från avvecklad verksamhet. Resultatpåverkan från utdelningen av Momentum Group uppgick till 3 553 MSEK och resultatet från koncernen totalt uppgick till 3 750 MSEK (222). Resultat per aktie uppgick till 3,35 SEK (3,00) från kvarvarande verksamhet och 0,55 SEK (1,40) från avvecklad verksamhet. Resultatpåverkan från utdelningen av Momentum Group uppgick till 70,38 SEK per aktie och resultat per aktie för koncernen totalt uppgick till 74,29 SEK (4,40).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 181 MSEK (382).
Avvecklad verksamhet

I delårsrapporten för det andra kvartalet 2022 redovisas Alligos tidigare dotterbolag Momentum Group AB (affärsområde Komponenter & Tjänster) som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. Affärs­område Alligo utgör kvarvarande verksamhet. Kommentarer och siffror relateras till kvarvarande verksamhet, om inget annat anges. Jämförelsesiffror i koncernens resultaträkning har räknats om.

VD:s kommentar

”Årets andra kvartal präglades av ett intensivt integrationsarbete. I maj slutfördes implementeringen av vårt gemensamma IT- och affärssystem i Tools i Sverige, bytet till ett nytt prissystem i Sverige och flytten av Tools logistikverksamhet i Alingsås till Örebro.”

”De leveransförseningar som orsakats av störningar i logistikprocesser har dock påverkat försäljningen till större industrikunder i Sverige negativt.”

”De oroligheter som pågår i omvärlden fortsätter skapa osäkra marknadsförhållanden men efterfrågan på våra marknader har stabiliserats i förhållande till första kvartalet.”

”Vi har en stark finansiell bas och med vår gemensamma plattform på plats i Sverige har vi bättre förutsättningar att arbeta vidare med säljstyrning och implementering av vårt nordiska sortiment.”

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Vid årsstämman den 11 maj beslutades om omval av styrelseledamöterna Göran Näsholm, Stefan Hedelius, Cecilia Marlow, Johan Sjö och Christina Åqvist samt nyval av Pontus Boman i enlighet med valberedningens förslag. Johan Eklund hade avböjt omval. Göran Näsholm omvaldes till ordförande.
 • Årsstämman den 11 maj beslutade bland annat att en vinstutdelning om 1,75 SEK per aktie och att ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare ska genomföras i enlighet med styrelsens förslag. Incitamentsprogrammet blev fulltecknat.
 • Alligo tecknade avtal om att hyra ett nybyggt logistikcenter i Vestby logistikpark, söder om Oslo. Alligos två befintliga lagerenheter i Osloområdet ska flytta ihop i de nya lokalerna om 16 000 kvm med start hösten 2023.
 • Alligo förvärvade H E Seglem AS som har en butik i Egersund i sydvästra Norge och säljer industrivaror, verktyg, skogs- och trädgårdsutrustning, yrkeskläder och personlig skyddsutrustning. Förvärvet genomfördes genom en inkråmsöverlåtelse.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 1 juli förvärvade Alligo samtliga aktier i Magnusson Agentur AB som driver en butik med profilprodukter och yrkeskläder i Vinslöv i södra Sverige.

Presentation av delårsrapporten för det andra kvartalet 2022

Alligo publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2022 fredagen den 15 juli 2022 kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder Alligo in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Fredagen den 15 juli 2022 kl. 11.00
Webblänk:https://tv.streamfabriken.com/alligo-q2-2022
Telefonkonferens, ange kod 1674683#:

SV: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300

Kontaktinformation

Clein Johansson Ullenvik, VD & Koncernchef, telefon: +46 70 558 84 17, e-post: clein.ullenvik@alligo.com
Irene Wisenborn Bellander, CFO, telefon: +46 72 452 60 40, e-post: irene.bellander@alligo.com

Informationen är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 08:00 CEST.

Om Alligo

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 8,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 300 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com.

Läs mer

Nyckeltal

Koncernen, MSEK  2022 APR–JUN 2021 APR–JUN 2022 JAN–JUN 2021 JAN–JUN 2022-06-30 12 mån t.o.m. 2021 JAN–DEC
Nettoomsättning, MSEK 2 275 2 157 4 370 4 125 8 662 8 417
Rörelseresultat, MSEK 155 146 235 213 449 427
Rörelsemarginal, % 6,8 6,8 5,4 5,2 5,2 5,1
EBITA, MSEK 172 164 277 246 676 645
EBITA-marginal, % 7,6 7,6 6,3 6,0 7,8 7,7
Avkastning på eget kapital1,3, % 13 13
Eget kapital per aktie4, SEK 60,97 63,50 60,97 63,50 60,97 67,95
Soliditet5, % 41 39 41 39 41 40
1) Justerat för resultatpåverkan från utdelning av Momentum Group AB.
2) Före och efter utspädning.
3) Avser koncernen totalt (kvarvarande verksamhet samt avvecklad verksamhet).
4) Avser eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.
5) Nyckeltalet beräknas utifrån redovisningen i de finansiella rapporterna. Detta innebär att resultatposter för tidigare perioder räknats om och baseras på kvarvarande verksamhet, samtidigt som balansposter för tidigare perioder ej är omräknade.