Delårsrapport Q3 2023

 • INTÄKT 2 122 MSEK (2 118)
 • JUSTERAD EBITA 191 MSEK (181)
 • KASSAFLÖDE 34 MSEK (-91)

Ökat resultat och förbättrat kassaflöde

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 0,2 procent till 2 122 MSEK (2 118).
  Den organiska tillväxten var -3,0 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 41,6 procent (40,7).
 • Justerad EBITA ökade med 6 procent till 191 MSEK (181), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,0 procent (8,5).
 • Rörelseresultatet ökade till 175 MSEK (166) och rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent (7,8).
  Rörelseresultatet belastades med jämförelsestörande poster om 0 MSEK (0).
 • Resultatet uppgick till 113 MSEK (118).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,25 SEK (2,34).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 34 MSEK (-91).

Nio månader i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 4,8 procent till 6 797 MSEK (6 448).
  Den organiska tillväxten var 1,1 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 40,7 procent (40,1).
 • Justerad EBITA ökade med 13 procent till 519 MSEK (458), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,6 procent (7,1).
 • Rörelseresultatet ökade till 470 MSEK (401), rörelsemarginalen uppgick till 6,9 procent (6,2).
  Rörelseresultatet belastades med jämförelsestörande poster om -4 MSEK (-9).
 • Resultatet uppgick till 305 MSEK (287) från kvarvarande verksamhet och 0 MSEK (281) från avvecklad verksamhet.
  Resultatpåverkan från utdelning av Momentum Group uppgick till 0 MSEK (3 553) och resultatet från koncernen totalt uppgick
  till 305 MSEK (3 868).
 • Resultat per aktie uppgick till 6,01 SEK (5,69) från kvarvarande verksamhet och 0,00 SEK (0,55) från avvecklad verksamhet. Resultatpåverkan från utdelningen av Momentum Group uppgick till 0,00 SEK (70,38) per aktie och resultat per aktie för koncernen totalt uppgick till 6,01 SEK (76,62).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 467 MSEK (90). 

VD:s kommentar

”Marknadsutvecklingen under det tredje kvartalet var som förväntat fortsatt svag och vi anpassar verksamheten successivt utifrån det förändrade marknadsläget. Vi ökade resultatet och förbättrade kassaflödet under kvartalet trots en svagare försäljningsutveckling.”

”Vår strategi ligger fast och vi är väl rustade att stärka vår position även i en svagare marknad.”

”Genom vår goda kunskap och erfarenhet inom produktutveckling har vi kapacitet att ta fram nya varumärken och enklare produkter utan att sänka kvaliteten eller våra bruttomarginaler.”

”Utöver att vi effektiviserar, anpassar och utvecklar den egna verksamheten har vi den finansiella såväl som den organisatoriska förmågan att förvärva och integrera nya bolag.”

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Den 15 augusti fattade Alligos styrelse, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2023, beslut om att återköpa egna aktier av serie B. Syftet är att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier och att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur.

Händelser efter periodens utgång

 • Alligo har fattat beslut om att renodla sina konceptvarumärken i Norden. Det innebär att Grolls butikerna byter namn till Swedol i Sverige och till Tools i Finland. I Norge samlas Univern-butikerna under det gemensamma namnet Tools. Förändringen har påbörjats och kommer att avslutas under 2024.

Presentation av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023
Alligo publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 torsdag den 26 oktober 2023 kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder Alligo in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Torsdag den 26 oktober 2023 kl. 11.00

Webblänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/m8ufp679
Telefonkonferens: https://register.vevent.com/register/BIa0f7c05adc8a4a678ddce566d88726ab

För att delta i telefonkonferensen behöver du registrera dig via länken ovan innan konferensen startar. När du registrerat dig får du telefonnummer och en personlig kod.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Johansson Ullenvik, VD & Koncernchef, telefon: +46 70 558 84 17, e-post: clein.ullenvik@alligo.com
Irene Wisenborn Bellander, CFO, telefon: +46 72 452 60 40, e-post: irene.bellander@alligo.com

Informationen är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 08:00 CEST.

Om Alligo
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 500 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

Alligo AB (publ)
Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 – 727 27 20 · www.alligo.com

Nyckeltal

Koncernen 2023 JUL–SEP 2022 JUL–SEP 2023 JAN–SEP 2022 JAN–SEP 30-09-2023
12 mån t.o.m
2022 JAN–DEC
Nettoomsättning, MSEK 2 122 2 118 6 797 6 488 9 520 9 211
Bruttovinst, MSEK 882 862 2 766 2 601 3 893 3 728
Bruttomarginal, % 41,6 40,7 40,7 40,1 40,9 40,5
Rörelseresultat, MSEK 175 166 470 401 738 669
Rörelsemarginal, % 8,2 7,8 6,9 6,2 7,8 7,3
Justerad EBITA, MSEK 191 181 519 458 817 756
Justerad EBITA-marginal, % 9,0 8,5 7,6 7,1 8,6 8,2
Avkastning på eget kapital1,3, % 15 16
Eget kapital per aktie4 , SEK 69,55 63,61 69,55 63,61 69,55 67,51
Soliditet, % 40 40 40 40 40 41
1) Justerat för resultatpåverkan från utdelning av Momentum Group AB.
2) Före och efter utspädning.
3) Avser koncernen totalt (kvarvarande verksamhet samt avvecklad verksamhet).
4) Avser eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.