Bokslutskommuniké 2022

 • Intäkt 9,211 MSEK (8,417)
 • EBITA 756 MSEK (645)
 • Kassaflöde 507 MSEK (750)

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 11,8 procent till 2 723 MSEK (2 436).
 • EBITA ökade med 19 procent till 298 MSEK (250), motsvarande en EBITA-marginal om 10,9 procent (10,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 268 MSEK (194) och rörelsemarginalen till 9,8 procent (8,0).
 • Rörelseresultatet belastades med jämförelsestörande poster om -15 MSEK (-40) avseende kostnader för organisationsförändringar om -9 MSEK samt hyreskostnader för samordning av logistik om -6 MSEK.
 • Resultatet uppgick till 194 MSEK (139) från kvarvarande verksamhet, 0 MSEK (31) från avvecklad verksamhet och 194 MSEK (170) från koncernen totalt.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,82 SEK (2,75) från kvarvarande verksamhet, 0,00 SEK (0,60) från avvecklad verksamhet och 3,82 SEK (3,35) från koncernen totalt.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 417 MSEK (432).

Helåret 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 9,4 procent till 9 211 MSEK (8 417).
 • EBITA ökade med 17 procent till 756 MSEK (645), motsvarande en EBITA-marginal om 8,2 procent (7,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 669 MSEK (427) och rörelsemarginalen till 7,3 procent (5,1). Rörelseresultatet belastades med jämförelsestörande poster om -24 MSEK (-155) avseende kostnader för organi­sationsförändringar om -13 MSEK, hyreskostnader för samordning av logistik om -6 MSEK samt kostnader inför särnotering av Momentum Group om -5 MSEK.
 • Resultatet uppgick till 481 MSEK (291) från kvarvarande verksamhet och 28 MSEK (139) från avvecklad verksamhet. Resultatpåverkan från utdelning av Momentum Group uppgick till 3 553 MSEK och resultatet från koncernen totalt uppgick till 4 062 MSEK (430).
 • Resultat per aktie uppgick till 9,51 SEK (5,75) från kvarvarande verksam­het och 0,55 SEK (2,75) från avvecklad verksamhet. Resultatpåverkan från utdelningen av Momentum Group uppgick till 70,38 SEK per aktie och resultat per aktie för koncernen totalt uppgick till 80,44 SEK (8,50).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 507 MSEK (750).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK per aktie för 2022 (1,75).

Avvecklad verksamhet

I delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 redovisas Alligos tidigare dotterbolag Momentum Group AB (affärsområde Komponenter & Tjänster) som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. Affärs­område Alligo utgör kvarvarande verksamhet. Kommentarer och siffror relateras till kvarvarande verksamhet, om inget annat anges. Jämförelsesiffror i koncernens resultaträkning har räknats om.

VD:s kommentar

”Trots oroligheter i omvärlden så var 2022 ett för Alligo stabilt år där vi genomförde ett stort antal integrations- och förbättringsprojekt.”

”Försäljningen det fjärde kvartalet var stabil. Vi märkte dock av en avmatt­ning i Sverige mot slutet av kvartalet.”

”Resultatförbättringen kan hänföras till ökningar på alla de tre marknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vidare finns det utrymme till ytterligare förbättring nu när vårt fokus tydligare ligger på försäljning och operativ effektivitet i stället för integration.”

”Nio förvärv under 2022 visar att vår modell fungerar och vi kommer fortsätta att förvärva rätt bolag vid rätt tillfälle under 2023.”

Viktiga händelser under kvartalet

 • Alligo förvärvade 75 procent av aktierna i Profeel Sweden AB som är specialister inom profilkläder och produktmedia och driver två butiker, en i Eskilstuna och en i Västerås.
 • Alligo tecknade avtal om lokaler till en ny flaggskeppsbutik för Tools och Grolls i centrala Konala och stärker därmed närvaron i Helsingfors­området. Bredvid butiken etableras ett nytt huvudkontor för den finska verksamheten med beräknad inflyttning våren 2023.
 • Alligo tecknade avtal om förvärv av 70 procent av aktierna i Profilföre­taget Z-Profil AB som är specialister inom profilkläder och produktmedia och har verksamhet i Umeå och Skellefteå. Förvärvet slutfördes i januari 2023.
 • Alligo tecknade avtal om förvärv av 70 procent av aktierna i profilföreta­gen Kents Textiltryck i Halmstad AB och Olympus Profile i Uddevalla AB. Förvärven slutfördes i januari 2023.

Händelser efter periodens utgång

 • Alligo slutförde förvärven av Profilföretaget Z-Profil AB, Kents Textiltryck i Halmstad AB och Olympus Profile i Uddevalla AB den 2 januari 2023. 

Presentation av delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2022
Alligo publicerar sin delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022 torsdagen den 16 februari 2023 kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder Alligo in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Torsdagen den 16 februari 2023 kl. 11.00

Webblänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/yso5eisv
Telefonkonferens:  https://register.vevent.com/register/BId8733991b6bb48d9b8a2b7ae68bdf2c8   

För att delta i telefonkonferensen behöver du registrera dig via länken ovan innan konferensen startar. När du registrerat dig får du telefonnummer och en personlig kod.

Kontaktinformation

Clein Johansson Ullenvik, VD & Koncernchef, telefon: +46 70 558 84 17, e-post: clein.ullenvik@alligo.com
Irene Wisenborn Bellander, CFO, telefon: +46 72 452 60 40, e-post: irene.bellander@alligo.com

Informationen är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08:00 CET.

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 8,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 300 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com.

Läs mer

Nyckeltal

Koncernen, MSEK  2022 OKT–DEC 2021 OKT–DEC 2022 JAN–DEC 2021 JAN–DEC
Nettoomsättning, MSEK 2 723 2 436 9 211 8 417
Rörelseresultat, MSEK 268 194 669 427
Rörelsemarginal, % 10 8 7 5
EBITA, MSEK 298 250 756 645
EBITA-marginal, % 11 10 8 8
Avkastning på eget kapital2,3, % 16 13
Eget kapital per aktie4, SEK 68 68 68 68
Soliditet5, % 41 40 41 40
1)   Före och efter utspädning.
2)  Justerat för resultatpåverkan från utdelning av Momentum Group AB.
3)  Avser koncernen totalt (kvarvarande verksamhet samt avvecklad verksamhet).
4)  Avser eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.
5)  Nyckeltalet beräknas utifrån redovisningen i de finansiella rapporterna. Detta innebär att resultatposter för tidigare perioder räknats om och baseras på kvarvarande verksamhet, samtidigt som balansposter för tidigare perioder ej är omräknade.
Pressmeddelande