Delårsrapport – 9 månader 1 januari-30 september 2021

Media

Delårsrapport – 9 månader 1 januari-30 september 2021

Regulatoriskt

TREDJE KVARTALET (1 juli-30 september 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 2 209 MSEK (2 029).
 • EBITA ökade med 56 procent till 200 MSEK (128), motsvarande en EBITA-marginal
  om 9,1 procent (6,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 68 MSEK (14) och rörelsemarginalen till 3,1 procent (0,7). Resultatet har belastats med jämförelsestörande poster om –113 MSEK (–97), varav 108 MSEK avser omstruktureringskostnader avseende flytt av TOOLS svenska logistikverksamhet till Alligos centrallager i Örebro.
 • Kvartalets resultat uppgick till 38 MSEK (1) och resultatet per aktie till 0,75 SEK (0).
 • Ökad efterfrågan från flertalet kunder och fortsatt positiv utveckling inom koncernens båda affärsområden. Bibehållen leveransförmåga trots vissa utmaningar med materialbrist samt ökade råvaru- och transportpriser.
 • Beslut om att påbörja förberedelser inför en särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster med ambition att genomföra notering under första halvåret 2022. Det förberedande arbetet har medfört jämförelsestörande kostnader som belastat kvartalets rörelseresultat med 5 MSEK.

RAPPORTPERIODEN (1 januari-30 september 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 094 MSEK (5 856), där förändringen jämfört med föregående år till delar förklaras av förvärvet av Swedol som tillträddes i april 2020. Jämfört med nettoomsättningen för motsvarande period föregående år inklusive Swedol under hela rapportperioden (6 685 MSEK) ökade nettoomsättningen med 6 procent.*
 • EBITA uppgick till 539 MSEK (374), motsvarande en EBITA-marginal om 7,6 procent (6,4). Förändringen jämfört med föregående år förklaras till delar av förvärvet av Swedol.
  Jämfört med EBITA för motsvarande period föregående år inklusive Swedol (417 MSEK) ökade EBITA med 29 procent, medan EBITA-marginalen uppgick till 7,6 procent (6,2).*
 • Periodens resultat uppgick till 260 MSEK (149) och resultatet per aktie till 5,15 SEK (3,80).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet (EBITA/RK) för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 37 procent.
 • Soliditeten var 40 procent vid periodens utgång.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 431 MSEK (702).
 • Under perioden har fyra företagsförvärv inom affärsområdet Komponenter & Tjänster slutförts, med en total årsomsättning om cirka 285 MSEK, samt ett företagsförvärv i Finland inom affärsområdet Alligo med en årsomsättning om cirka 5 MEUR.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Komponenter & Tjänster förvärvade, med tillträde efter periodens utgång, Intertechna som stärker erbjudandet inom digitaliserat underhåll för nordisk industri.
 • Alligo förvärvade yrkesklädesspecialisten RAF Romerike Arbeidstøy och tecknade avtal om att avyttra Gigant i syfte att renodla verksamheten inom affärsområdet.

*   FÖRVÄRVET AV SWEDOL MED TILLTRÄDE FRÅN OCH MED DEN 1 APRIL 2020
Momentum Groups förvärv av Swedol slutfördes under våren 2020 och tillträdet skedde per den 1 april 2020. I de fall jämförelsetal inkluderar Swedol för perioden före tillträdet den 1 april 2020 i denna rapport kommenteras detta specifikt.
Grunder för den finansiella historiken inklusive Swedol framgår av separat pressmeddelande offentliggjort den 24 juni 2020 – Kompletterande finansiell redovisning avseende räkenskapsåret 2019/20 för Momentum Group-koncernen.

VD:s KOMMENTARER

fokus på ökad tillväxt och lönsamhet
Under kvartalet såg vi ökad efterfrågan hos flertalet av våra kunder. Den sammantagna återhämtningen är påtaglig men varierar mellan våra verksamheter beroende av vilka geografiska marknader och kundsegment som de adresserar. Tack vare ett proaktivt arbete har vi lyckats att bibehålla vår leveransförmåga trots att vi i olika grad har påverkats av de utmaningar som materialbrist samt ökade råvaru- och transportpriser har medfört.

För de flesta av koncernens verksamheter fortsatte den positiva utvecklingen från föregående kvartal även under tredje kvartalet. Tillväxten för jämförbara enheter var 6 procent och båda affärsområdena kunde stärka såväl marginaler som resultat. Totalt sett ökade EBITA med 56 procent jämfört med tredje kvartalet förra året.  

Rörelseresultatet belastades med 108 MSEK för en omstruktureringsreserv inom affärsområdet Alligo avseende den tidigare kommunicerade flytten av TOOLS svenska logistikverksamhet från Alingsås till Alligos moderna centrallager i Örebro. Genom flytten som beräknas vara genomförd innan maj 2022 samlas logistiken i ett modernt och högeffektivt logistikcenter vilket innebär kostnadsbesparingar genom effektivare varuflöden och ökad kundnytta i form av bättre service.

Investeringar för framtiden
Under innevarande år har vi genomfört sju förvärv som stärker vår position inom respektive affärsområde. Senaste förvärvet inom Komponenter & Tjänster är bolaget Intertechna som är en av de ledande aktörerna i Sverige inom digitaliserat underhåll för industrin, vilket stärker vårt erbjudande inom teknisk service. Efter periodens utgång förvärvade Alligo den norska yrkesklädesspecialisten RAF Romerike Arbeidstøy, vilket stärker närvaron i Osloområdet.

Särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster
I september gav styrelsen oss i ledningen i uppdrag att fortsätta arbetet med uppdelningen av koncernens verksamhet i två självständiga bolag med ambitionen att genomföra en särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2022. Syftet med uppdelningen är att stärka respektive affärsområdes förutsättningar för att uppnå sina ambitioner på bästa sätt och på så sätt skapa ökat aktieägarvärde. Inför delningen kommer styrelsen att föreslå ett namnbyte från nuvarande Momentum Group till Alligo, eftersom avsikten är att affärsområdet Komponenter & Tjänster ska noteras under namnet Momentum Group.

Arbetet för att möjliggöra en uppdelning där gemensamma funktioner ska separeras i två självständiga och oberoende bolag löper på enligt plan. Vi har redan genomfört ett stort antal aktiviteter och dessa åtgärder har hittills medfört jämförelsestörande kostnader om cirka 7 MSEK som belastar rapportperiodens rörelseresultat.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot den planerade uppdelningen av koncernen i två självständiga börsnoterade bolag som kan fortsätta sina respektive resor i högt tempo. ”Nya” Momentum Group, fortsätter arbetet med en förvärvsdriven tillväxt och Alligo fortsätter att utvinna synergier och skalfördelar i samordningen av TOOLS och Swedol. Genom delningen skapas goda förutsättningar till långsiktig lönsam tillväxt för både Alligo och ”Nya” Momentum Group.

Stockholm i oktober 2021

Ulf Lilius
VD & koncernchef

Presentation av delårsrapport – 9 månader 2021
Momentum Group publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021 på fredagen den 29 oktober 2021 kl. 08:00 CEST. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius och CFO Niklas Enmark tillsammans med Affärsområdeschef Clein Johansson Ullenvik presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Fredag den 29 oktober 2021 kl. 11:00 CEST.
Webblänk: https://financialhearings.com/event/13465.
Telefonnummer: SE +46 8 505 583 58 / UK +44 33 330 090 32 / US +1 64 672 249 04

Kontaktinformation

Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Niklas Enmark, CFO, telefon 070-393 66 73

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 08:00 CEST.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden