Kommuniké från årsstämma i Alligo AB (publ) den 11 maj 2022

Media

Kommuniké från årsstämma i Alligo AB (publ) den 11 maj 2022

Publicerades

Regulatoriskt

Vid årsstämman i Alligo AB (publ) (”Bolaget”) idag den 11 maj 2022 beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

 

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 1,75 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredagen den 13 maj 2022. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 18 maj 2022. 

 

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

 

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Göran Näsholm, Stefan Hedelius, Cecilia Marlow, Johan Sjö och Christina Åqvist till ordinarie styrelseledamöter. Johan Eklund hade avböjt omval. Pontus Boman valdes som ny styrelseledamot. Göran Näsholm omvaldes till styrelsens ordförande.

 

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets webbplats.

 

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2023. KPMG har meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne fortsätter som huvudansvarig revisor.

 

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 650 000 SEK i arvode till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till respektive övrig styrelseledamot utsedd av årsstämman. Dessutom utgår särskilt arvode till ordförande i revisionsutskottet med 150 000 SEK och till ordföranden i ersättningsutskottet med 100 000 SEK. För övrigt utskottsarbete utgår inga arvoden. Det totala styrelsearvodet uppgår således till 2 400 000 SEK. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Styrelsens ersättningsrapport 2021
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar 2021.

 

Beslut om ändring av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt beslut om engångsbonus för 2022/2023

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra riktlinjerna för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att koncernens VD och finanschef ska erhålla en engångskontantbonus motsvarande högst en (1) årslön (baserat på fast lön) och ska mätas utifrån specifika EBITA-mål för 2022/2023 och andra parametrar som fastställs av styrelsen.

Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till nyckelpersoner i ledande befattningar (”2022 års Aktierelaterade Incitamentsprogram”)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt erbjuda nyckelpersoner i ledande befattningar i Alligo-koncernen att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 185 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut, vilket motsvarar cirka 0,36 procent av totala antalet aktier och cirka 0,33 procent av totala antalet röster i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde.

Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i Bolaget vid tre tillfällen: 1) under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025, 2) under perioden från och med den 18 augusti 2025 till och med den 1 september 2025, samt 3) under perioden från och med 3 november 2025 – 17 november 2025. Lösenkursen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktien av serie B i Bolaget på Nasdaq Stockholm under mätperioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet ska en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption (före skatt) efter två år givet att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd och att köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.

Vidare beslutade årsstämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 185 000 av Bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

 

Bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att säkerställa Bolagets åtaganden i aktierelaterade incitamentsprogram.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets totala innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med Bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Bemyndigande för beslut om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att det registrerade aktiekapitalet eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

 

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Alligos möjligheter att genomföra eller finansiera förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, eller att i samband därmed stärka Bolagets kapitalbas.

 

Valberedningen inför årsstämman 2023
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Joachim Spetz (nominerad av Swedbank Robur Fonder) och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande.

 

Information om årsstämman 2022
Ytterligare information om Alligos årsstämma 2022 finns på Bolagets hemsida

 

Stockholm den 11 maj 2022

 

Alligo AB (publ)

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, VD & Koncernchef

Tel +46 8 712 00 00

ir@alligo.com 

 

Denna information är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stock­holms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 kl. 13.00 CET.

 

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 8,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 300 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com.

 

 

 

 

Tillbaka till pressmeddelanden