Delårsrapport Q3 2022

 • Intäkt 2 118 MSEK (1 856)
 • EBITA 181 MSEK (149)
 • Kassaflöde -91 MSEK (-64)

Lönsam tillväxt i en utmanande tid

 Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 14,1 procent till 2 118 MSEK (1 856).
 • EBITA ökade med 21 procent till 181 MSEK (149), motsvarande en EBITA-marginal om 8,5 procent (8,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 166 MSEK (20) och rörelsemarginalen till 7,8 procent (1,1). Rörelseresultatet belastades med jämförelsestörande poster om 0 MSEK (-113).
 • Resultatet uppgick till 118 MSEK (0) från kvarvarande verksamhet, 0 MSEK (38) från avvecklad verksamhet och 118 MSEK (38) från koncernen totalt.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,34 SEK (0,00) från kvarvarande verksamhet, 0,00 SEK (0,75) från avvecklad verksamhet och 2,34 SEK (0,75) från koncernen totalt.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -91 MSEK (-64).

Nio månader i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 8,5 procent till 6 488 MSEK (5 981).
 • EBITA ökade med 16 procent till 458 MSEK (395), motsvarande en EBITA-marginal om 7,1 procent (6,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 401 MSEK (233) och rörelsemarginalen till 6,2 procent (3,9). Rörelseresultatet belastades med jämförelsestörande poster om -9 MSEK (-115) avseende kostnader inför särnotering av Momentum Group om 5 MSEK och avgångskostnader i samband med ledningsbyte i Finland om 4 MSEK.
 • Resultatet uppgick till 287 MSEK (152) från kvarvarande verksamhet och 28 MSEK (108) från avvecklad verksamhet. Resultatpåverkan från utdelning av Momentum Group uppgick till 3 553 MSEK och resultatet från koncernen totalt uppgick till 3 868 MSEK (260).
 • Resultat per aktie uppgick till 5,69 SEK (3,00) från kvarvarande verksamhet och 0,55 SEK (2,15) från avvecklad verksamhet. Resultat­påverkan från utdelningen av Momentum Group uppgick till 70,38 SEK per aktie och resultat per aktie för koncernen totalt uppgick till 76,62 SEK (5,15).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90 MSEK (318).

 

VD:s kommentar

”Vi går från ett fokus på integration till att tydligare kunna fokusera på att driva försäljning, utveckla vårt erbjudande och effektivisera våra processer.”

”Hög inflation, en svag krona och höga energipriser ökar våra kostnader och vi ser kontinuerligt över organisationens kostnadsstruktur för att säkerställa att vi är rätt anpassade till de rådande marknadsförutsättningarna.”

”Vi har ett historiskt framgångsrikt koncept för att driva lönsam organisk tillväxt som vi implementerar på alla våra marknader.”

 

Viktiga händelser under kvartalet

 • Alligo förvärvade samtliga aktier i Magnusson Agentur AB som driver en butik med profilprodukter och yrkeskläder i Vinslöv.
 • Alligo förvärvade samtliga aktier i LVH AS som är en återförsäljare av verktyg, förnödenheter, arbetskläder och personlig skyddsutrustning i Lillehammer, Norge.

Händelser efter periodens utgång

 •  Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

Presentation av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022

Alligo publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 fredagen den 28 oktober 2022 kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder Alligo in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

 

Tid: Fredagen den 28 oktober 2022 kl. 11.00
Webblänk: https://ir.financialhearings.com/alligo-q3-2022
Telefonkonferens:

SV: +46-8 505 583 58
UK: +44-33 330 092 70
US: +1-64 672 249 04

 

Kontaktinformation

Clein Johansson Ullenvik, VD & Koncernchef, telefon: +46 70 558 84 17, e-post: clein.ullenvik@alligo.com
Irene Wisenborn Bellander, CFO, telefon: +46 72 452 60 40, e-post: irene.bellander@alligo.com

 

Informationen är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 08:00 CEST.

 

Om Alligo
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 8,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 300 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com 

Alligo AB (publ)

Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 – 727 27 20 · www.alligo.com

 

 

 

 

 

Läs mer

Nyckeltal

Koncernen, MSEK 2022 JUL–SEP 2021 JUL–SEP 2022 JAN–SEP 2021 JAN–SEP 2022-09-30 12 months to 2021 JAN–DEC
Nettoomsättning, MSEK 2 118 1 856 6 488 5 981 8 924 8 417
Rörelseresultat, MSEK 166 20 401 233 595 427
Rörelsemarginal, % 7,8 1,1 6,2 3,9 6,7 5,1
EBITA, MSEK 181 149 458 395 708 645
EBITA-marginal, % 8,5 8,0 7,1 6,6 7,9 7,7
Avkastning på eget kapital2,3, % 15 13
Eget kapital per aktie4, SEK 63,61 64,50 63,61 64,50 63,61 67,95
Soliditet5, % 40 40 40 40 40 40
1) Justerat för resultatpåverkan från utdelning av Momentum Group AB.
2) Före och efter utspädning.
3) Avser koncernen totalt (kvarvarande verksamhet samt avvecklad verksamhet).
4) Avser eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.
5) Nyckeltalet beräknas utifrån redovisningen i de finansiella rapporterna. Detta innebär att resultatposter för tidigare perioder räknats om och baseras på kvarvarande verksamhet, samtidigt som balansposter för tidigare perioder ej är omräknade.