Hållbarhet
"Vi vill veta vad vi köper"
Text: JAKOB SVÄRD
Foto: MIKAEL GÖTHAGE
March 15, 2023

Alligo och Oleter Group delar en vision om att höja nivån på branschens hållbarhetsarbete. “Vi vill ta reda på hur vi tillsammans ska kunna minska miljöbelastningen”, säger Linus Berg, hållbarhetschef på Oleter Group.

OLETER GROUP AB

Oleterkoncernen erbjuder helhetslösningar inom skade-, industri- och fastighetsservice. Koncernen omfattar Ocab, Stahrebolaget, JT Sanering, NHS, MCM Relining, S-pipe och Planea i Sverige samt Frøiland Bygg Skade i Norge och Trinava Skadeservice i Danmark.

Medarbetare: 2 100 st.
Omsättning: 210 miljoner euro (2021).

På Alligo har man kommit till en viktig insikt. Det räcker inte med att enskilda aktörer ser över sina klimatutsläpp. För att följa forskarnas rekommendationer måste alla aktörer höja förväntningarna på hela branschens hållbarhet. Bara då kan det kollektiva hållbarhetsarbetet nå en ny nivå.

– Vi måste våga ställa högre krav på våra leverantörer för att de ska bli bättre. Våra kunder ställer i sin tur krav på oss för att vi ska bli bättre. Höjda förväntningar fortplantar sig genom hela värdekedjan, säger Peter Söderberg, affärsutvecklings- och hållbarhetschef på Alligo.

– Som leverantör, investeringsobjekt och arbetsgivare behöver vi självklart nå en tillräckligt hög nivå i vårt hållbarhetsarbete för att vara relevanta. Sedan finns det en stor möjlighet i det också. Om vi kan bli en auktoritet som våra kunder vänder sig till för att höja sin egen nivå på hållbarhetsarbetet, är det kommersiellt intressant för oss. Då kan vi blicka bortom de rena nödvändigheterna och börja se hållbarhet som en konkurrensfördel, som en del av affärsutvecklingen. Och det finns ingenting som är så viktigt för det arbetet som en ”jobbig” kund.

– Det som utvecklar vår affär är i hög grad de krav som ställs på oss av våra kunder. I takt med att de ställer allt högre krav på oss ur hållbarhetssynpunkt, blir vi allt bättre på att utveckla vårt erbjudande och minska vår klimatbelastning. Vi tycker inte att det är jobbigt när kunder ställer höga krav på oss. Vi välkomnar det.

Linus Berg, hållbarhetschef på Oleter Group

Linus Berg, hållbarhetschef på Oleter Group

EN KUND OCH samarbetspartner som Alligo har förtätat diskussionerna med under 2022 är saneringskoncernen Oleter Group. Alligo har länge levererat både maskiner och förbrukningsmaterial till Oleter Groups olika bolag, som i dag sysselsätter 2 100 medarbetare i Norden. 2019 påbörjade koncernen en fullständig kartläggning av sina utsläpp. Det mynnade samma år ut i företagets första årliga klimatrapport.

– Den gav oss en tydlig bild av nuläget. Genom rapporten har vi fått insikt i vilka delar av vår verksamhet som har stor respektive liten miljöpåverkan. På så vis har vi kunnat prioritera, sätta mål och initiera de projekt som har störst potential att minska miljö- och klimatpåverkan. Nu jobbar vi hårt med rapporten varje år för att mäta utvecklingen och minska våra utsläpp i snabbare takt, säger Linus Berg, hållbarhetschef på Oleter Group.

Den ambitionen kräver investeringar, engagemang och uthållighet. För att inte tala om likasinnade branschkollegor. I diskussionerna mellan Alligo och Oleter Group blev det nämligen tydligt att man delade en övergripande vision. En vision om att höja nivån på branschens hållbarhetsarbete genom högre förväntningar.

– Vi vill ta reda på hur vi tillsammans ska kunna minska miljöbelastningen från de produkter vi köper in. Det handlar bland annat om att vi som beställare måste ställa högre krav på miljödeklarationer. Vi vill. veta vad vi köper och hur stor del av materialet som är återvunnet. Vi vill även ha information om vilken miljöbelastning produkterna har och under vilka omständigheter de är tillverkade, säger Linus Berg.

På Alligo blev man sporrade av Oleters krav.

– Det Oleter Group efterlyser sammanfaller väl med våra ambitioner. Utmaningen för oss som ett handelsföretag är att få det att fungera på ett hanterbart sätt. Vi har ett stort sortiment. Det gör att vi i dag inte kan arbeta på produktnivå på ett sätt som kräver mycket manuell handläggning. Det blir ohanterligt i längden. I stället måste vi hämta in information från våra leverantörer på ett strukturerat sätt och få in det i våra system. Då kan vi presentera det för kunden. Det är ett utvecklingsarbete som vi behöver gå igenom för att kunna leverera på våra kunders förväntningar. Det för oss framåt, säger Peter Söderberg.

»Samhällstrenden just nu är att mycket produceras så billigt som möjligt. om en produkt går sönder måste vi ofta kasta den omgående i stället för att fortsätta använda den. vi vill istället försöka ge maskiner och material så lång livstid som möjligt för att vi ska kunna minska våra inköp«

– Linus berg, hållbarhetschef på Oleter Group

ETT ANNAT VIKTIGT fokusområde är förlängd livslängd. Oleter Group vill se till att produkterna de köper in lever längre.

– Vi är ingen producerande verksamhet. Vi köper in maskiner, material och skyddsutrustning från våra leverantörer. Samhällstrenden just nu är att mycket produceras så billigt som möjligt. Om en produkt går sönder måste vi ofta kasta den omgående i stället för att fortsätta använda den. Vi vill istället försöka ge maskiner och material så lång livstid som möjligt för att vi ska kunna minska våra inköp, säger Linus Berg.

Även här delar de bägge parterna en gemensam vision om att kunna jobba med hållbarhet bortom klimatdeklarationer och miljömärkningar.

– Vi jobbar idag med flera tjänster som förlänger hållbarheten på våra produkter. Vi har till exempel en sömnadsavdelning i Örebro som gör att vi kan reparera och anpassa yrkesplagg. Sedan finns det förstås utrymme att utveckla miljövänligare alternativ på

produktnivå. Om vi har en traditionell produkt i vårt sortiment idag kanske det finns alternativ som i högre grad tillverkas av återvunnet råmaterial. Där jobbar vi aktivt med produktutveckling och med att ställa krav på våra leverantörer, säger Peter Söderberg.

Men bra kan alltid bli bättre.

– Oleter Group har höga krav som vi till viss del kan leva upp till redan i dag, och till viss del behöver arbeta vidare för att klara av. Den här typen av förväntningar skapar en bra dynamik. De gör att vi alla – leverantörer, kunder och slutkunder – kan hjälpas åt att bereda väg för en mer hållbar morgondag, säger Söderberg.

Peter Söderberg, affärsutvecklings- och hållbarhetschef på Alligo

Peter Söderberg, affärsutvecklings- och hållbarhetschef på Alligo

Alligo kartlägger värdekedjan

Just nu befinner sig Alligo mitt i processen av att göra en övergripande kartläggning av sina koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan – från leverantör till slutkund. Ambitionen är att skapa ett underlag för att utveckla åtgärder och sätta konkreta siffermål. Det man redan nu vet är att den stora delen av företagets klimatpåverkan existerar utanför de egna väggarna.

– Det är därför det är så viktigt att jobba med förväntningar och krav. Kan vi hjälpa våra kunder att välja bättre alternativ med mindre miljöbelastning, eller arbeta med våra leverantörer för att få dem att minska sin miljöpåverkan, är det där vi kommer att se de stora effekterna. Vi vill fungera som en facilitator och möjliggöra mer hållbara val både upp- och nedströms i värdekedjan, säger Peter Söderberg, affärsutvecklings och hållbarhetschef på Alligo.

– Vi har fått insikt i vilka delar av vår verksamhet som har stor miljöpåverkan. Vi har därför kunnat initiera de projekt som har störst potential att minska klimatbelastningen, säger Linus Berg.