Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

2021-05-11

Årsstämma 2021 i Momentum Group AB (publ) hölls tisdagen den 11 maj 2021. Med anledning av Covid-19 pandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare hade endast möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Protokoll

Relaterad Information

  • Kallelse till årsstämma 2021 Ladda ner
  • Punkt 2 & 12-15 Valberedningens förslag och motiverade yttrande Ladda ner
  • Punkt 9 Styrelsens ersättningsrapport 2020 Ladda ner
  • Punkt 9 Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare Ladda ner
  • Punkt 10 Styrelsens förslag till vinstdisposition Ladda ner
  • Punkt 17 Styrelsens förslag till bemyndigande för återköp av egna aktier Ladda ner
  • Punkt 17 Styrelsens yttrande avseende bemyndigande om återköp Ladda ner
  • Punkt 18 Styrelsens förslag till bemyndigande för nyemission Ladda ner
  • Formulär för poströstning Ladda ner
  • Fullmaktsformulär Ladda ner