Årsstämma 2021

2021-05-11

Årsstämma 2021 i Momentum Group AB (publ) hölls tisdagen den 11 maj 2021. Med anledning av Covid-19 pandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare hade endast möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Protokoll

Protokoll Ladda ner

Relaterad Information

Kallelse till årsstämma 2021 Ladda ner
Punkt 2 & 12-15 Valberedningens förslag och motiverade yttrande Ladda ner
Punkt 9 Styrelsens ersättningsrapport 2020 Ladda ner
Punkt 9 Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare Ladda ner
Punkt 10 Styrelsens förslag till vinstdisposition Ladda ner
Punkt 17 Styrelsens förslag till bemyndigande för återköp av egna aktier Ladda ner
Punkt 17 Styrelsens yttrande avseende bemyndigande om återköp Ladda ner
Punkt 18 Styrelsens förslag till bemyndigande för nyemission Ladda ner
Formulär för poströstning Ladda ner
Fullmaktsformulär Ladda ner