Aktierelaterat incitamentsprogram inom Momentum Group AB (publ) har fulltecknats

Media

Aktierelaterat incitamentsprogram inom Momentum Group AB (publ) har fulltecknats

Icke- regulatoriskt

Det av den extra bolagsstämman den 28 november 2017 beslutade aktierelaterade incitamentsprogram för nyckelpersoner i ledande befattningar inom Momentum Group-koncernen om köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Programmet omfattar 40 medarbetare som sammanlagt tecknat 250 000 köpoptioner.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 9,60 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ). Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 121,60 SEK per aktie, vilket motsvarar 120 procent av det volymvägda medeltalet av aktiekursen på Nasdaq Stockholm under mätperioden 22 november-5 december 2017. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under lösenperioderna 12-25 februari respektive 12-25 maj 2021

Stockholm den 13 december 2017

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2017 kl. 08:30 CET. 

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

 

Tillbaka till pressmeddelanden