Alligos styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

Media

Alligos styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

Regulatoriskt

Styrelsen i Alligo AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2023 fattat beslut om att återköpa egna aktier av serie B.

Syftet med återköpen är att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier och kunna anpassa koncernens kapitalstruktur. Återköpen kommer att genomföras löpande, vid ett eller flera tillfällen, fram till årsstämman 2024.

Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholm i enlighet med regelverket för emittenter.

Enligt styrelsebeslutet får återköp under perioden inte innebära att innehavet av egna aktier kommer att överstiga tio procent av totalt antal utestående aktier i bolaget.

Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet på Nasdaq Stockholm (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs). Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 50 906,189, varav 564 073 A-aktier och 50 342 116 B-aktier, varav Alligo AB innehar 425 300 egna B-aktier.

Alligo har gett Handelsbanken i uppdrag att hantera återköpen. Rapportering av genomförda återköp kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef, eller
Irene Wisenborn Bellander, CFO
Tel +46 8 712 00 00
ir@alligo.com

Informationen är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 aug kl. 08:00 CEST.

Om Alligo
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 500 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

Alligo AB (publ)
Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8- 727 27 20 · www.alligo.com

Tillbaka till pressmeddelanden